Firma G. została wyłoniona w przetargu, zorganizowanym przez starostwo w K., na przeprowadzenie prac porządkujących ewidencje gruntów i lokali oraz uzupełniających braki w mapach terenowych, ewentualnie sporządzić nowe mapy, wykonując stosowne prace w terenie. Za wykonane usługi firma miała otrzymać zapłatę w wysokości 115 tys. zł.

Kontrakt nie został jednak wykonany na czas, gdyż ilość prac była znacznie większa niż początkowo przewidywano. Firma G. proponowała staroście przedłużenie terminu realizacji umowy, ale nie uzyskała na to zgody.

Gdy doszło do sfinalizowania prac, firma wystawiła fakturę na kwotę 115 tys. zł. W odpowiedzi otrzymała od starostwa notę księgową, podpisaną przez skarbnika powiatu oraz oświadczenie o potrąceniu kar umownych za opóźnienie prac, podpisane z kolei przez wicestarostę.

Firma G. zażądała zwrotu potrąconych kwot, motywując to błędami w obliczeniu kar, a ponadto złożeniu stosownych oświadczeń o potrąceniach przez nieuprawnione osoby. Twierdziła, że umowę zawierał z firmą starosta, który działał w imieniu Skarbu Państwa. Notę księgową podpisał skarbnik powiatu, a oświadczenie o potrąceniu podpisał wicestarosta. Te osoby nie mogły skutecznie złożyć wspomnianych oświadczeń w imieniu starosty, jako reprezentanta Skarbu Państwa, gdyż są pracownikami starostwa, czyli jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, a nie jednostki państwowej.

Sąd Najwyższy nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Uzasadniając wyrok wskazał, że przepisy dotyczące reprezentacji Skarbu Państwa ustalają zasadę, iż organy administracji publicznej oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych do reprezentowania Skarbu Państwa reprezentują Skarb Państwa zgodnie z ich właściwością i w zakresie określonym w przepisach odrębnych.

Kierownicy jednostek reprezentują Skarb Państwa w odniesieniu do nabytego i powierzonego tym jednostkom mienia Skarbu Państwa i w zakresie zadań ich urzędów, określonych w odrębnych przepisach. Mogą także, w zakresie uprawnień do reprezentowania Skarbu Państwa wynikających z przepisów odrębnych, udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Skarbu Państwa kierownikom podporządkowanych im jednostek organizacyjnych (art. 6 ust. 1-3 ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym [Dz.U. z 2016 r., poz. 2259 ze zm.]).

Nie ustalono, jak stosunki wewnątrz instytucji samorządowej czyli starostwa powiatowego, przekładają się na reprezentację Skarbu Państwa. Nie ustalono również, czy starosta udzielił specjalnych pełnomocnictw swoim pracownikom oraz, czy działał jako przełożony pracowników samorządowych, którymi są wicestarosta i skarbnik. Powyższe kwestia pozostają do ustalenia przez sąd apelacyjny w ponownym procesie.