Koszty autorskie

Projekt ustawy z 22.2.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dotyczy zmiany w zakresie art. 22 ust. 9b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), która polega na nadaniu nowego brzmienia przepisowi dodanemu nowelizacją obowiązującą od 1.1.2018 r. Zmiana ta porządkuje i dodaje dziedziny, w odniesieniu do których można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. Dodany przepis budził wątpliwości interpretacyjne wśród przedstawicieli zawodów twórczych, zaproponowano jego przeredagowanie i dodano dziedziny m.in. w zakresie: inżynierii budowlanej, tłumaczeń czy gier komputerowych. Dyspozycją przepisu objęte są również: działalność naukowa i prowadzona na uczelni działalność dydaktyczna. Ulga podatkowa dla twórców będzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach: inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i pracy dydaktycznej prowadzonej na uczelni.

Amortyzacja

W wyniku zmian wprowadzonych do 1.1.2018 r. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny nie są kosztem uzyskania przychodów, jeżeli ich nabycie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Te przepisy mają być zmienione. Projekt zmian zakłada przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji dla spadkobierców ze skutkiem od 1.1.2018 r. Natomiast osoby obdarowane uzyskać mają prawo do kontynuowania amortyzacji. Rozwiązanie to umożliwi następcom prawnym dalsze i niezakłócone działanie firm rodzinnych (chodzi o zaliczanie do kosztów podatkowych wskazanych odpisów amortyzacyjnych, np. samochodów firmowych, licencji, patentów, znaków towarowych).

Wnoszenie wkładów do spółek kapitałowych

Projekt zakłada także doprecyzowanie przepisów dotyczących wnoszenia wkładów do spółek kapitałowych i spółdzielni (art. 12 ust. 1 pkt ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343, ze zm.) tak, aby jednoznacznie z niego wynikało, że nie obejmuje on wnoszenia do takich podmiotów wkładów pieniężnych. Czynność wnoszenia wkładów pieniężnych ma pozostać neutralna podatkowo.