Prace budowlane przy zabytkach – projekt rozporządzenia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje nowy projekt Rozporządzenia Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Ma ono zastąpić dotychczasowe rozporządzenie, które czasowo zostało utrzymane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 10). Do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ustawy o z 23.7.2003 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.), jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. do 18.7.2018 r.

Rozporządzenie określa tryb wydawania pozwoleń dotyczących prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Listę Skarbów Dziedzictwa, określa wymogi formalne wniosków o wydanie zgód.

Ponadto:

a) zrezygnowano z obowiązku wskazywania we wnioskach o wydanie pozwoleń danych osób kierujących, samodzielnie wykonujących albo sprawujących nadzór inwestorski nad działaniami, których dotyczy wniosek;

b) zrezygnowano z obowiązku wskazywania informacji o przewidywanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, badań, robót albo innych działań;

c) zmodyfikowano poszczególne przepisy statuujące obowiązek załączania do wniosków dokumentów potwierdzających posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem;

d) w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa albo badań architektonicznych określono, jakie elementy zawiera program prac albo badań, który stanowi załącznik do wniosku o wydanie tego pozwolenia;

e) w zakresie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dotychczasowy obowiązek załączenia projektu budowlanego (lub jego części) zastąpiono obowiązkiem załączenia, alternatywnie według wyboru wnioskodawcy projektu budowlanego (lub jego części) lub uproszczonego opracowania - programu robót budowlanych zawierającego imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek

Projekt jest na etapie uzgodnień.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności