Na czele Rady Dialogu Społecznego stoi przewodniczący, który reprezentuje Radę w kontaktach zewnętrznych i przewodniczy jej posiedzeniom. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników, strony pracodawców lub strony rządowej. Obecnie pracami kieruje przedstawiciel strony rządowej, w kolejnej kadencji pracami pokieruje przedstawiciel strony pracowników. Kadencja przewodniczącego Rady trwa rok. Do jego obowiązków należy również przedstawianie corocznie Sejmowi RP i Senatowi RP sprawozdania z działalności Rady w roku poprzednim oraz informacji o działalności Rady za okres swojej kadencji. Pracami Rady kieruje Prezydium, składające się z Przewodniczącego i wiceprzewodniczących, do którego zadań należy m.in. koordynacja prac Rady, rozpatrywanie spraw przez nią przekazanych oraz przekazywanie spraw o zasięgu wojewódzkim właściwemu WRDS-wi. 

Od kiedy działa Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego została powołana przez Prezydenta RP 22.10.2015 r., na mocy ustawy z 24.7.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240). Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Jakie cele przyświecają Radzie Dialogu Społecznego

Rada prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. RDS działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej. Ponadto Rada wspiera prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.