Praca zespołu szkolno-przedszkolnego

W opisanym zespole wymagany jest dyrektor i wicedyrektor. Nauczyciele oddziału przedszkolnego pracują w systemie feryjnym, natomiast otrzymają dodatek w wysokości 105 zł.

W przypadku połączenia w zespół szkoły i przedszkola zastosowanie ma art. 91 ust. 4 PrOśw, zgodnie z którym dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy.

Zespół traktowany jest zatem w całości jak odrębna szkoła, a zatem ustalenie ilości oddziałów obejmuje zarówno oddział szkolne jak i przedszkolne. Razem w zespole wskazanym w pytaniu są zatem 22 oddziały. Zgodnie z art. 97 PrOśw w jednostce systemu oświaty tej wielkości wymagane jest stanowisko dyrektora i jednego wicedyrektora. Co jednak istotne, za zgodą organu prowadzącego dyrektor może utworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów.

Co do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy zauważyć, że nie stanowi on odrębnej jednostki organizacyjnej systemu oświaty, lecz jest organizacyjnie podporządkowany szkole, w której funkcjonuje. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych nie są zatem zatrudnieni w oddziałach, lecz w szkole podstawowej, wykonując pracę w oddziale w tej szkole utworzonym.

Z prawnego punktu widzenia oddział przedszkolny stanowi zatem element szkoły podstawowej, dodatkową klasę, w której realizowane są programy wychowania przedszkolnego, a nie podstawa programowa właściwa dla szkół. Nie ma zatem podstaw do tego, aby uznać, że oddział przedszkolny jest organizacyjnie odrębny od szkoły w której działa. W konsekwencji działa on tak jak cała szkoła, czyli w systemie feryjnym, a nauczyciel w nim pracujący formalnie są nauczycielami szkoły, nie przedszkola, zatem mają prawo do urlopu w trakcie ferii, odpowiadającego okresowi ich trwania.

Co do dodatku należy zauważyć, że § 5 pkt 2d MinStawNauczR wskazuje, że do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. Przepis ten ma zastosowanie również do nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Nauczyciel ten otrzyma dodatek w wysokości przewidzianej regulaminem wynagradzania nauczycieli obowiązującym w danej gminie, czyli w przypadku opisanym w pytaniu będzie to 105 zł.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności