Badanie trzeźwości przedmiotem dyskusji

W trakcie posiedzenia stałej Podkomisji do spraw nowelizacji Kodeksu pracy i Kodeksu postępowania administracyjnego dyskutowano nad kilkoma wątkami dotyczącymi planowanej nowelizacji Kodeksu pracy, przede wszystkim w obszarze badania trzeźwości pracowników zarówno w aspekcie alkoholu jak i narkotyków. Rozmawiano również o zmianach dotyczących bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących trzeźwości kierowców, ale finalnie, nie udało się w tym zakresie osiągnąć porozumienia i wprowadzić zmian. Pracodawcy proponowali, żeby była możliwość bardziej restrykcyjnego uregulowania tej kwestii, ale resort pracy nie przychylił się do tej prośby.

Nowelizacja Kodeksu pracy

Zgodnie z założeniem projektodawcy, praca zdalna ma zastąpić w treści przepisów Kodeksu pracy przepisy dotyczące telepracy. Projekt przewiduje zdefiniowanie pracy zdalnej jako pracy, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy przewiduje poza pracą zdalną również umożliwienie pracodawcom wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Jest to zmiana od dawna oczekiwana przez pracodawców, którzy obecnie nie mają przepisów wprost umożliwiających przeprowadzenia takich badań. Kontrola będzie możliwa, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

Praca zdalna możliwa nadal z przepisów covidowych

Należy pamiętać, że obecnie zgodnie z art. 3 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Dopóki obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego pracodawcy mogą stosować pracę zdalną na podstawie obecnych przepisów.