Uniwersalna ocena ryzyka bez zmian

Posiedzenie rozpoczęło się od dyskusji na temat wyodrębnienia przepisu obejmującego uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej, były to zmiany, o których mówili przede wszystkim przedstawiciele PIP.

Praca okazjonalna 24 a nie 30 dni

Kolejna poprawka obejmowała wydłużenie liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej w roku kalendarzowym. Pracodawcy wnosili o wydłużenie liczby dni, strona pracowników była zwolennikiem skrócenia tego okresu. Ministerstwo wskazało, że 24 dni w roku kalendarzowym jest rozwiązaniem kompromisowym.

Dodatkowe przepisy o profilaktycznych badaniach przy okazji badań z medycyny pracy

W ramach nowelizacji Kodeksu pracy zgłoszona została poprawka mająca na celu rozszerzenie katalogu badań, którym będzie poddawany pracownik. W momencie, kiedy pracownik jest kierowany na badanie wstępne, okresowe lub kontrolne badania lekarskie i spełnia jednocześnie warunki objęcia programem zdrowotnym, to lekarz, który takie badania przeprowadza, może skierować pracownika do udziału w programie profilaktycznych badań. Zgodnie z intencją resortu pracy i resory zdrowia udział w badaniach będzie dobrowolny i bezpłatny dla pracodawców, chociaż może się odbywać w godzinach pracy. Szczegóły mogą jeszcze zostać doprecyzowane w tym zakresie. Lista programów obejmująca listę badań i konkretne możliwości dla pracowników ma zostać przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia.

Termin wejścia w życie ustawy

Ostatnią zmianą jaka była rozpatrywana było określenie vacatio legis dla tej ustawy. Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Pracodawcy zaproponowali wydłużenie tego okresu do 3 miesięcy w zakresie regulacji dotyczących pracy zdalnej i pozostawienie 14 dni w przypadku umożliwienia pracodawcom badania trzeźwości pracowników. Ministerstwo wskazało, że jest skłonne zgodzić się na 2 miesiące vacatio legis w zakresie wdrożenia pracy zdalnej i pozostawienie 14 dni w przypadku umożliwienia pracodawcom badania trzeźwości pracowników.

Ponadto do przepisów ustawy wprowadzono szereg zmian o charakterze redakcyjnym. Kolejnym etapem pracy nad nowelizacją Kodeksu pracy będzie rozpatrzenie tych zmian podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Zmiany powinny być procedowane w przyszłym tygodniu, co oznacza, że w połowie listopada ustawa powinna zostać przyjęta przez Sejm z uwzględnieniem części omawianych poprawek.