Nowelizacja Kodeksu pracy najprawdopodobniej dopiero w 2023 roku

Zgodnie z założeniem projektodawcy praca zdalna ma zastąpić w treści przepisów Kodeksu pracy przepisy dotyczące telepracy. Projekt przewiduje zdefiniowanie pracy zdalnej jako pracy, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy przewiduje poza pracą zdalną również umożliwienie pracodawcom wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Jest to zmiana od dawna oczekiwana przez pracodawców, którzy obecnie nie mają przepisów wprost umożliwiających przeprowadzenia takich badań. Kontrola będzie możliwa, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

Przede wszystkim praca zdalna

Pierwsze w tym zakresie posiedzenie podkomisji do spraw nowelizacji Kodeksu pracy i Kodeksu postępowania administracyjnego miało miejsce w dniu 27 września. W jej trakcie prace toczyły się przede wszystkim w obszarze badania trzeźwości pracowników zarówno w aspekcie alkoholu jak i narkotyków. W dniu 4 października praktycznie całe posiedzenie zostało poświęcone na pracę zdalną.

Ważne

Nadal nie odbyła się dyskusja nad poprawkami dotyczącymi przesunięcia terminu wejścia w życie z obecnych 14 dni, do np. miesiąca lub 3 miesięcy lub daty dziennej, np. 1 lutego 2023 roku.

Covidowa praca zdalna nadal możliwa

Fakt, że nadal nie udało się wdrożyć pracy zdalnej na stałe wpisanej do Kodeksu pracy nie oznacza, że nie ma podstawy do jej stosowania. Nadal zgodnie z art. 3 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Ważne

Dopóki obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego pracodawcy mogą stosować pracę zdalną na podstawie obecnych przepisów.

Patrząc na kalendarz prac Sejmu i Senatu, zakończenie prac parlamentarnych (zakładając konieczność procedowania poprawek Senatu w Sejmie), może mieć miejsce dopiero w grudniu 2022 roku, co oznacza, że nowelizacja przepisów może wejść w życie nawet w drugiej połowie pierwszego kwartału 2023 roku.