Zgodnie z założeniem projektodawcy praca zdalna ma zastąpić w treści przepisów Kodeksu pracy przepisy dotyczące telepracy. Projekt przewiduje zdefiniowanie pracy zdalnej jako pracy, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy przewiduje poza pracą zdalną również umożliwienie pracodawcom wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Jest to zmiana od dawna oczekiwana przez pracodawców, którzy obecnie nie mają przepisów wprost umożliwiających przeprowadzenia takich badań. Kontrola będzie możliwa, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

Propozycja przesunięcia wejścia w życie zmian

W trakcie posiedzenia stałej Podkomisji do spraw nowelizacji Kodeksu pracy i Kodeksu postępowania administracyjnego dyskutowano nad kilkoma wątkami dotyczącymi planowanej nowelizacji Kodeksu pracy. Nie zostały złożone żadne poprawki – będą one przedmiotem dyskusji dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które powinno odbyć się w dniach 28–29 września 2022 r. Jedna z propozycji, o której była mowa, to przesunięcie terminu wejścia w życie z obecnych 14 dni, do np. miesiąca lub 3 miesięcy lub daty dziennej, np. 1.1.2023 r. Ponadto strona pracodawców zgłosiła postulat wydłużenia liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej z obecnych 24 dni zapisanych w projekcie do 36 dni w roku kalendarzowym, natomiast strona związków zawodowych przeciwnie, była za skróceniem tego terminu. Rozmawiano również o zmianach dotyczących bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących trzeźwości kierowców, np. w transporcie publicznym, oraz większego nacisku na zasady BHP w ramach pracy zdalnej. Rozważano również rozdzielenie terminów wejścia w życie tej nowelizacji, tzn. krótsze vacatio legis dla nowelizacji obejmującej badanie trzeźwości i dłuższe dla pracy zdalnej.

Praca zdalna jesienią nadal z przepisów covidowych

Należy przypomnieć, że obecnie zgodnie z art. 3 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Dopóki obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego pracodawcy mogą stosować pracę zdalną na podstawie obecnych przepisów.

Jeżeli ustawa zostanie przyjęta przez Sejm na przełomie września i października, to najwcześniej powinna wejść w życie na przełomie 2022 i 2023 roku albo później. Szanse na jej wejście w życie jeszcze w 2022 r. są bardzo małe.