12 grudnia 2013 r. Sejm uchwalił ustawę rozszerzającą katalog prac dozwolonych w niedziele i święta. Znalazł się w niej zapis, że w niedziele i święta będą mogły być świadczone prace polegające na wykonywaniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbieranych poza terytorium RP, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni te są u niego dniami pracy. Ponadto Sejm przyjął, że możliwe będzie świadczenie prac zapewniających funkcjonowanie ww. stanowisk.

Połączone komisje senackie – tj. Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej – opowiedziały się za przyjęciem ustawy, zgłaszając przy tym dwie poprawki.

W ramach pierwszej poprawki Komisje proponują, aby zamiast zapisu o pracach zapewniających funkcjonowanie stanowisk pracy polegających na wykonywaniu usług przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pojawił się zapis o pracach zapewniających możliwość świadczenia takich usług. W ramach drugiej poprawki zaproponowano, aby w Kodeksie pracy pojawił się jednoznaczny zapis o konieczności oddania innego dnia wolnego za pracę w niedzielę i święto związaną z wykonywaniem usług przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie w sprawie przyjęcia ustawy oraz wniesienie ewentualnych poprawek Senat podejmie na posiedzeniu w dniach 9-10 stycznia br.

Źródło: druki senackie 523a oraz 523b