Praca stała w laboratorium gdzie panuje lekkie nadciśnienie

Różnicę ciśnień pomiędzy pomieszczeniami określa projektant w projekcie budowlanym. Są to wartości, które nie mają wpływu na pracownika wykonującego prace w pomieszczeniu, gdzie zastosowano jeden z dwóch rodzajów wentylacji mechanicznej. Dlatego praca w takim pomieszczeniu nie wymaga skrócenia jej czasu, zastosowania dodatkowych przerw oraz wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej. Należy pamiętać, aby parametry danej instalacji wentylacji mechanicznej były potwierdzone pomiarami i zgodne z projektowymi.

W pierwszej kolejności odpowiedzmy sobie na pytanie, co wpływa na to, że w pomieszczeniach pracy stosujemy wentylację mechaniczną nadciśnieniową bądź podciśnieniową.

Zgodnie z treścią § 149 ust. 1 i 2 oraz § 150 ust. 11 rozporządzenia MI z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń niebędących pomieszczeniami pracy powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń pracy powinien odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

W pomieszczeniach, które należy chronić przed wpływem zanieczyszczeń z pomieszczeń sąsiadujących i z otoczenia zewnętrznego, należy stosować wentylację mechaniczną nadciśnieniową.

W wymaganiach zapisanych w § 7 pkt 6, § 12 ust. 5 rozporządzenia MZ z 22.4.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716 ze zm.) określono, że stosowanie środków zapobiegawczych nie zwalnia pracodawcy od obowiązku zapewniania pracownikom środków hermetyczności w celu zapobiegania i redukcji przypadkowego przeniesienia lub uwolnienia szkodliwego czynnika biologicznego. Środki hermetyczności i stopnie hermetyczności dla laboratoriów, zwierzętarni, pomieszczeń izolacyjnych dla ludzi i zwierząt zostały określone w załączniku 4 do tego rozporządzenia.

Środki hermetyczności i stopnie hermetyczności dla laboratoriów, zwierzętarni, pomieszczeń izolacyjnych dla ludzi i zwierząt

A. Środki hermetyczności

B. Stopień hermetyczności

grupa 2 zagrożenia

grupa 3 zagrożenia

grupa 4 zagrożenia

1

2

3

4

1. Miejsce pracy odizolowane od innych pomieszczeń w tym samym budynku lub znajdujące się w oddzielnym budynku

niewymagane

zalecane

wymagane

2. Powietrze wyprowadzane i wprowadzane do miejsca pracy przez filtry (HEPA) lub podobne

niewymagane

wymagane dla powietrza wyprowadzanego

wymagane dla powietrza wyprowadzanego i wprowadzanego

3. Dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych

zalecane

wymagane

wymagane przez śluzę powietrzną

4. Miejsce pracy przystosowane do dezynfekcji poprzez fumigację

niewymagane

zalecane

wymagane

5. Określone procedury dezynfekcji

wymagane

wymagane

wymagane

6. Podciśnienie w miejscu pracy w stosunku do bezpośredniego ­otoczenia

niewymagane

zalecane

wymagane

7. Skuteczna ochrona przed wektorami ­zakażeń, np. gryzoniami i owadami

zalecane

wymagane

wymagane

8. Powierzchnie nieprzepuszczalne dla wody i łatwo zmywalne

wymagane dla stołów

wymagane dla stołów i podłogi

wymagane dla stołów, ścian, podłogi i sufitu

9. Powierzchnie odporne na kwasy, zasady, rozpuszczalniki oraz środki dezynfekcyjne

zalecane

wymagane

wymagane

10. Bezpieczne przechowywanie szkodliwego czynnika biologicznego

wymagane

wymagane

wymagane zabezpieczony pojemnik

11. Okno do obserwacji lub podobne rozwiązanie, tak aby pracownicy mogli być widoczni

zalecane

zalecane

wymagane

12. Pełne wyposażenie przypisane do laboratorium

niewymagane

zalecane

wymagane

13. Praca ze skażonym materiałem, włącznie ze zwierzętami, w komorze bezpieczeństwa lub izolatce lub innym odpowiednim pomieszczeniu zamkniętym

tam, gdzie konieczne

wymagane, gdzie zakażenie przenoszone jest drogą powietrzną

wymagane

14. Piec do spopielania zwłok zwierzęcych

zalecane

wymagane (dostępne)

wymagane na miejscu

To, czy w danym pomieszczeniu stosujemy bądź nie wentylację mechaniczną nadciśnieniową bądź podciśnieniową, wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. W przepisach nie określa się, jaka powinna być różnica ciśnień pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami. Powyższe określa projektant w projekcie budowlanym na podstawie:

1. wielkości i układu pomieszczenia,

2. zastosowanej technologii, w celu zapobieżenia i redukcji przypadkowego uwolnienia szkodliwego czynnika do środowiska pracy, w tym do pomieszczeń sąsiadujących.

Ważne
Z założenia są to wartości, które nie mają wpływu na pracownika wykonującego prace w pomieszczeniu, gdzie zastosowano jeden z dwóch rodzajów wentylacji mechanicznej.

Brak jest uregulowań prawnych, które nakazywałyby skrócenie czasu pracy pracownika wykonującego pracę w danym pomieszczeniu bądź wyposażenie go w jakieś konkretne środki ochrony indywidualnej. Należy pamiętać tylko o tym, aby parametry danej instalacji wentylacji mechanicznej były potwierdzone pomiarami. Rozbieżność pomiędzy wartościami projektowymi a uzyskanymi z pomiarów nie może przekroczyć:

1. +/-20% w pomieszczeniu oraz

2. +/-15% w całej instalacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności