Praca dla cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia

Projekt z 2.4.2015 r. jest dość pilny, gdyż nowe przepisy powinny wejść w życie 1 maja tego roku. Konieczność nowej regulacji wynika ze zmian w ustawie z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadzonych ustawą z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach. Zmiany dotyczyły m.in. delegacji ustawowej dla ministra właściwego do spraw pracy do wydania przepisów wykonawczych dotyczących przypadków, w których powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (art. 488 pkt. 18 lit b ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach) i wyznaczyły 12-miesięczny termin do opracowania nowych przepisów wykonawczych w tym zakresie (art. 520 pkt. 4 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach).

Projekt nowego rozporządzenia w znacznej mierze powtarza dotychczasowe rozwiązania (z rozporządzenia MPiPS z 20.7.2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę). Wprowadza jednak również kilka modyfikacji. Do najważniejszych zmian należą m.in.:

  • rozszerzenie możliwości wykonywania pracy bez zezwolenia przez studentów studiów stacjonarnych w okresie 3 miesięcy wakacji na uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, oraz na cały rok kalendarzowy (zmiana będzie obejmowała jedynie studentów i doktorantów przebywającej w RP na podstawie wizy wydanej w celu odbycia studiów),
  • usunięcie warunku, by prelegenci wygłaszający okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej zachowywali miejsce stałego pobytu za granicą (nowa regulacja umożliwi w praktyce specjalistom pracującym w RP na dzielenie się wiedzą bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych zezwoleń),
  • doprecyzowanie przepisu dotyczącego oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (rejestrowanych w PUP) w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości, że podstawą do zwolnienia z ubiegania się o zezwolenie na pracę jest oświadczenie określające rzeczywiste warunki pracy cudzoziemca.

Źródło:

legislacja.rcl.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności