Pożyczki udzielane przez gminę w roku budżetowym nie powinny być ujmowane w przychodach i rozchodach budżetu

We wskazanej uchwale rada gminy postanowiła o dodaniu zapisów o treści:

4) Upoważnia się Wójta Gminy (...) do udzielania pożyczek do łącznej wysokości
 12.000,00 zł. 

5) Pożyczki udzielone w roku budżetowym pokryte będą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na kanwie powyższych zapisów regionalna izba obrachunkowa wskazała, że w związku z tym, że udzielane w roku budżetowym przez wójta pożyczki krótkoterminowe nie podlegają planowaniu w budżecie gminy po stronie przychodów oraz rozchodów, wskazanie źródła, z którego zostaną udzielone, stanowi naruszenie prawa. Rzecz jasna, owym nieprawidłowo źródłem, są przychody w postaci wolnych środków, o który mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 FinPubU.

Powyższe założenie regionalna izba obrachunkowa oparła o regulacje prawne SamGminU oraz regulacje FinPubU.

I tak, przywołano w uchwale izby art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i SamGminU, z którego wynika, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym.

Ponadto, podano treść art. 211 ust. 1 i 4 oraz art. 212 FinPubU. Z podanych regulacji art. 211 FinPubU wynika, że budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Z kolei, z art. 212 FinPubU wynika m.in., że uchwała budżetowa określa:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;

2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;

3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

Podsumowując, w kontekście podanych argumentów prawnych uchwała kolegium regionalnej izby obrachunkowej jest jak najbardziej uzasadniona. Skoro bowiem pożyczki udzielane przez gminę w roku budżetowym nie są ujmowane w przychodach i rozchodach budżetu, to tym samym nie było podstaw, aby określać w uchwale budżetowej, że pożyczki te będą udzielane z wolnych środków. Warto bowiem raz jeszcze podkreślić, że wspomniane wolne środki, z prawnego punktu widzenia są właśnie przychodami budżetu gminy. 

Źródło: http://rzeszow.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności