We wskazanej uchwale rada gminy postanowiła o dodaniu zapisów o treści:

4) Upoważnia się Wójta Gminy (…) do udzielania pożyczek do łącznej wysokości
 12.000,00 zł. 

5) Pożyczki udzielone w roku budżetowym pokryte będą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na kanwie powyższych zapisów regionalna izba obrachunkowa wskazała, że w związku z tym, że udzielane w roku budżetowym przez wójta pożyczki krótkoterminowe nie podlegają planowaniu w budżecie gminy po stronie przychodów oraz rozchodów, wskazanie źródła, z którego zostaną udzielone, stanowi naruszenie prawa. Rzecz jasna, owym nieprawidłowo źródłem, są przychody w postaci wolnych środków, o który mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 FinPubU.

Powyższe założenie regionalna izba obrachunkowa oparła o regulacje prawne SamGminU oraz regulacje FinPubU.

I tak, przywołano w uchwale izby art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i SamGminU, z którego wynika, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym.

Ponadto, podano treść art. 211 ust. 1 i 4 oraz art. 212 FinPubU. Z podanych regulacji art. 211 FinPubU wynika, że budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Z kolei, z art. 212 FinPubU wynika m.in., że uchwała budżetowa określa:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;

2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;

3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

Podsumowując, w kontekście podanych argumentów prawnych uchwała kolegium regionalnej izby obrachunkowej jest jak najbardziej uzasadniona. Skoro bowiem pożyczki udzielane przez gminę w roku budżetowym nie są ujmowane w przychodach i rozchodach budżetu, to tym samym nie było podstaw, aby określać w uchwale budżetowej, że pożyczki te będą udzielane z wolnych środków. Warto bowiem raz jeszcze podkreślić, że wspomniane wolne środki, z prawnego punktu widzenia są właśnie przychodami budżetu gminy. 

Źródło: http://rzeszow.rio.gov.pl