Udzielona pożyczka, o której pisze Czytelnik będzie korzystała ze zwolnienia z PCC, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. f ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.; dalej: PodCzynnCywPrU).

Co do zasady zgodnie z art. 9 pkt. 10 lit f) PodCzynnCywPrU zwalnia się od podatku pożyczki udzielane z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych.

Zgodnie natomiast z art. 15zzd ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: KoronawirusU), starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.; dalej: PrPrzed), który prowadził działalność gospodarczą przed 1.4.2020 r.

Fundusz Pracy jest natomiast państwowym funduszem celowym, o czym stanowi art. 103 ust. 1 ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482), a jego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy.

Zatem udzielona przedsiębiorcy pożyczka w wysokości 5000 zł przez powiatowy urząd pracy w związku z art. 15zzd KoronawirusU, pochodząca ze środków Funduszu Pracy, który jest funduszem celowym, utworzonym w drodze ustawy będzie korzystała ze zwolnienia z PCC, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. f PodCzynnCywPrU.

(RA)