W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2412 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 15.12.2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Rozporządzenie określa:

  • poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
  • sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania ( załącznik nr 2 do rozporządzenia).
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.5.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676).