Analizując podaną problematykę należy zwrócić uwagę m.in. na stosowne regulacje DrPublU. I tak, z art. 10 tej ustawy wynika, że  organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z 5.8.2021 r. (P-II.4131.2.190.2021; źródło: https://rzeszow.uw.gov.pl).

Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca III kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

W kontekście podanej problematyki znaczenie mają również regulacje AktyNormU. Na uwagę zasługuje art. 4 AktyNormU, gdzie po pierwsze: wskazano, że akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Po drugie: w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Na kanwie ww. regulacji prawnych Wojewoda Podkarpacki w rozstrzygnięcie nadzorczym z 5.8.2021 r. (P-II.4131.2.190.2021; źródło: https://rzeszow.uw.gov.pl) dokonywał oceny legalności zapisu określającego wejście w życie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych. Wojewoda uznał, że zapis o treści: 

 „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.” narusza przepisy prawa”. Owo naruszenie wynika zaś z niewłaściwego określenia daty wejścia w życie uchwały.  Wojewoda podkreślił, że różne daty wejścia w życie i mocy obowiązującej uchwały budzą nie tylko wątpliwości interpretacyjne, ale zdaniem organu nadzoru wprowadzają w błąd adresatów przedmiotowej uchwały. 

Orzecznictwo

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w wyroku WSA w Łodzi z 30.10.2020 r. (I SA/Łd 98/20) podano, że data wejścia w życia aktu prawa miejscowego nie może budzić wątpliwości, czy też wprowadzać w błąd, godząc jednocześnie w wyrażoną w art. 2 Konst zasadę demokratycznego państwa prawnego. 

Ponadto w ww. rozstrzygnięciu nadzorczym wskazano, że pojęcia „wejście uchwały w życie” i „uzyskanie mocy obowiązującej”  są tożsame, a zatem dzień wejścia w życie uchwały i uzyskanie mocy obowiązującej powinny odnosić się do tego samego dnia. Finalnie w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdzono nieważność fragmentu w zakresie słów: (….) po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą (…). Po eliminacji tego zapisu została w uchwale  fraza dotycząca obowiązywania od 1.1.2022 r. W konsekwencji wskutek niewielkiej interwencji nadzorczej ze strony Wojewody udało się utrzymać legalność całej uchwały, która po korekcie wejdzie w życie z dniem 1.1.2022 r., czyli zarówno zgodnie z przepisami AktyNormU i innych aktów prawnych, jak i zgodnie z przepisami DrPublU.