Pozbawienie kategorii drogi gminnej

W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje DrPublU. I tak, w art. 7 ust. 1 postanowiono, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Z kolei, w art. 10 ust. 1‒3 DrPublU postanowiono, że organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

W kontekście podanej problematyki na szczególną uwagę zasługuje rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z 5.5.2022 r. (Nr PNK.I.4130.66.2022; http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/actbymonths). W podanym orzeczeniu nadzorczym organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka ważnych aspektów prawnych:

1) w orzecznictwie sądów administracyjnych akcentuje się, że wyłączenie drogi z użytkowania determinuje określone konsekwencje prawne, m.in. w postaci pozbawienia jej dotychczasowej kategorii. Dotyczyć winno to przede wszystkim takich sytuacji, w których dana droga staje się zbędna dla użytku publicznego i jest likwidowana. Tylko w takich warunkach wystąpi sytuacja zezwalająca na odstąpienie od przyjętej przez ustawodawcę zasady, że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii.

2) podstawy do pozbawienia drogi kategorii gminnej nie może zatem stanowić niespełnianie przez drogę parametrów technicznych drogi gminnej, określonych w przepisach odrębnych, ani stan techniczny tej drogi i związane z tym koszty jej utrzymania, o ile przedmiotowa droga nadal będzie pełnić funkcję jej przypisaną (por. wyr. NSA z 28.12.2021 r., I OSK 3382/19, wyr. WSA w Olsztynie z 13.4.2021 r., II SA/Ol 6/21);

3) w podanej sprawie pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej miało na celu umożliwienie przebudowy tej drogi bez konieczności zachowania wymogów wynikających z WarTechDrPublR. Jednakże w założeniu gminy nie miało to wpływać na dotychczasowy sposób korzystania z tej drogi, nie miała być ona likwidowana ani zastąpiona inną drogą;

4) w takim stanie faktycznym organ nadzoru uznał, że nie zostały spełnione ustawowe warunki do wyłączenia drogi z użytkowania, skoro nadal ma ona pełnić funkcję drogi gminnej, tj. drogi o znaczeniu lokalnym, służącej miejscowym potrzebom. Pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej wyłącznie z uwagi na zamiar jej modernizacji z pominięciem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, należy uznać za istotne naruszenie prawa skutkujące koniecznością stwierdzenia nieważności analizowanej uchwały w całości.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może pozbawić kategorii drogi samorządowej (gminnej) i wyłączyć jej z użytkowania z uwagi na zamiar remontu z pominięciem warunków technicznych przewidzianych dla dróg publicznych. Jest to bowiem obejście przepisów dotyczących pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności