Przypomniał o tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15.2.2022 r. (0111-KDIB2-3.4011.303.2017.13.MJ).

Organ interpretacyjny rozstrzygał sprawę świadczeń na rzecz prezesa zarządu spółki komunalnej (spółki z o.o. ze 100% udziałem gminy) przyznanych przez spółkę. Przedmiotem tego rozstrzygnięcia był zakres opodatkowania takich świadczeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychodu z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 PDOFizU, z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 PDOFizU, przychodami są nie tylko otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, ale także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ważne

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne − to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu − przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Stanowisko organu interpretacyjnego w sprawie świadczeń będących przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pod kątem opodatkowania podatkiem dochodowym przedstawia tabela.

Rodzaj świadczenia Skutki w podatku dochodowym według Dyrektora KIS
Koszty udziału w konferencji finansowane przez spółkę Nie stanowi przychodu.

Reprezentowanie spółki na zewnątrz jako członek organu zarządzającego jest co do zasady jednym z obowiązków prezesa zarządu określonych w zawartej ze Spółką umowie. Nie sposób mówić o powstaniu przychodu po stronie podatnika w sytuacji, gdy uczestnictwo w konferencji i reprezentowanie spółki wobec osób trzecich jest jednym z warunków wykonywania umowy, a odmowa wykonania tego obowiązku mogłaby skutkować np. rozwiązaniem umowy.

Finansowanie przez spółkę kosztów uczestnictwa w obowiązkowych szkoleniach Nie stanowi przychodu.

Jeżeli prezesa zarządu zobowiązano (np. w ramach umowy) do obowiązkowego uczestnictwa w konkretnych szkoleniach, to nie sposób mówić o powstaniu po jego stronie przychodu. Uczestnictwo jest tu jednym z warunków wykonywania umowy. Jeżeli prezes zarządu obowiązkowo odbywa szkolenie, które leży w interesie spółki i za które sam nie zapłaciłby, to nie można mówić o powstaniu jakiegokolwiek przychodu.

Koszty podróży w celu wykonania umowy Stanowią przychód, ale przedmiotowo zwolniony od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b oraz ust. 13 PDOFizU).
Świadczenia medyczne (zwrot kosztów badań lekarskich wchodzących w zakres medycyny pracy jak i koszty szczepień) Przychód stanowią świadczenia inne niż wymagane.

Co do skutków podatkowych korzystania przez prezesa zarządu z pakietu medycznego, u wskazanego świadczeniodawcy oraz na zasadach wynikających z wewnętrznych regulacji spółki, opłacanie przez spółkę kosztów obowiązkowej opieki z zakresu medycyny pracy nie powoduje powstania przychodu po stronie prezesa zarządu. Jeżeli spółka ponosi inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, to również nie powstaje przychód u prezesa zarządu.

Natomiast pozostałe koszty opieki medycznej, inne niż wyżej wymienione, ponoszone przez spółkę na rzecz prezesa zarządu, są dla niego przychodem z działalności wykonywanej osobiście.

Koszty ubezpieczenia OC W tym przypadku organ uznał, że nie powstaje przychód podatkowy.

W rozpatrywanej sprawie bowiem: „(…) opisana we wniosku umowa OC nie pozwala bowiem na stwierdzenie, że na dzień zapłaty składki krąg osób objętych ubezpieczeniem (beneficjentów) jest zamknięty. Jak bowiem wynika z opisu sprawy, umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej objęty został nieograniczony krąg osób, a ponadto część tych osób będzie objęta ubezpieczeniem tylko przy spełnieniu dodatkowych warunków czy zdarzeń, które nie są znane i spełnione na moment uiszczania składki”.

Udostępnienie mienia spółki (biura z wyposażeniem) Nie powoduje powstania przychodu, jeżeli służy realizacji umowy.

Udostępnienie prezesowi zarządu mienia spółki w postaci biura wraz z zapleczem biurowym, w tym urządzeń technicznych (wyposażenia biura, materiałów biurowych, laptopa, telefonu) niezbędnych do wykonywania funkcji i tym samym wydatki poniesione na eksploatację tego składnika majątku, wiążą się wyłącznie z realizacją umowy, a zatem mienie to nie jest wykorzystywane do celów prywatnych, w konsekwencji nie powstaje tu przychód podatkowy. Natomiast w sytuacji, w której składnik majątku należący do spółki, a także inne koszty (w tym koszty eksploatacji udostępnionych zasobów) byłyby wykorzystywane (ponoszone) w celach osobistych czy prywatnych prezesa zarządu, wówczas wystąpiłoby nieodpłatne świadczenie na rzecz prezesa zarządu.

Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Stanowią przychód podatkowy.

W tym przypadku świadczenia przyznane prezesowi zarządu spółki ze środków ZFŚS funkcjonującego w spółce stanowią u niego przychód podatkowy. Nie ma tu zastosowania przedmiotowe zwolnienie od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 67 PDOFizU, ponieważ dotyczy jedynie pracowników, czyli osób zatrudnionych na umowę o pracę.