Powszechny spis rolny w 2020 r.

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1728 opublikowano ustawę z 31.7.2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa GUS powszechnego spisu rolnego w 2020 r. oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników tego spisu.

Ważne

Spis rolny jest przeprowadzany na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na 1.6.2020 r.

Regulacją w tej ustawie objęto kwestie dotyczące:

  1. obowiązków podmiotów biorących udział w spisie rolnym – udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi;
  2. ochrony danych zebranych w ramach spisu rolnego – dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną, a Prezes GUS zapewnia ochronę tych danych; osoby wykonujące prace spisowe mają obowiązek przestrzegać tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia składanemu właściwemu komisarzowi spisowemu; administratorem danych zebranych w ramach spisu rolnego jest Prezes GUS; przetwarzania danych zebranych w ramach spisu rolnego nie można powierzać innemu podmiotowi;
  3. organizacji prac spisowych – warto tu zaznaczyć, że pracami spisowymi na terytorium RP kieruje Prezes GUS – jako Generalny Komisarz Spisowy (zastępcami Generalnego Komisarza Spisowego są Dyrektor Centralnego Biura Spisowego oraz osoby wyznaczone przez Generalnego Komisarza Spisowego); na terenie województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda – jako wojewódzki komisarz spisowy (zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego jest właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego); na terenie gminy pracami spisowymi kieruje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy (zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego);
  4. działań popularyzujących spis rolny – w ramach popularyzacji spisu rolnego mogą być prowadzone działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne, zachęcające do udziału w spisie rolnym, prezentujące korzyści dla gospodarki narodowej i społeczeństwa. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności