Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 28.5.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 982) zostało opublikowane 28 maja, a weszło w życie 31.5.2021 r. W praktyce przywraca ono zasady funkcjonowania szkół sprzed jesiennego przejścia na naukę w trybie zdalnym.

Możliwość zawieszenia zajęć stacjonarnych – do 31 grudnia

Nowe rozporządzenie przewiduje, że do 31.12.2021 r. będzie istniała możliwość ograniczenia w całości lub w części funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie rozporządzenia MENiS z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604). Przypomnijmy, że na jego podstawie dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. W takim wypadku, ograniczenie w funkcjonowaniu danej jednostki oświaty będzie wprowadzane na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia.

W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych – nauka zdalna

Nowe rozporządzenie zakłada, analogicznie do wcześniejszych rozwiązań, że w jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z 20.3.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

Natomiast w przypadku gdy zawieszone zajęcia nie będą mogły być realizowane w powyższy sposób, dyrektor jednostki systemu oświaty powinien ustalić inny sposób realizowania zajęć. Sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty innych niż realizacja zajęć ustala dyrektor tej jednostki. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki powinien poinformować organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Nowy akt prawny zawiera przepisy przejściowe dotyczące prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. W przypadku ich rozpoczęcia przed 30.5.2021 r. będzie istniała możliwość ich realizowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.