Powołano Radę Mediów Narodowych

W zamyśle ustawodawcy Rada jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji, Polskiej Agencji Prasowej, a także w innych sprawach określonych w ustawie. Zadania te Rada wykonuje, kierując się potrzebą zapewnienia rzetelnego wypełniania przez te podmioty ich ustawowych zadań oraz ochrony ich samodzielności i niezależności redakcyjnej.

W skład Rady wchodzi 5 członków, z których 3 członków wybiera Sejm, a 2 członków – Prezydent RP. Kadencja członka Rady trwa 6 lat. Członkiem Rady może zostać osoba, która:

1) ma obywatelstwo polskie,

2) wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Ponadto Rada ma przedstawiać corocznie do 31 marca Sejmowi, Senatowi, Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (KRRT), a także podaje do wiadomości publicznej, pisemną informację o swojej działalności w poprzednim roku. Sejm i Senat rozpatrują tę informację łącznie z corocznym sprawozdaniem składanym przez KRRT. Wymienione organy mogą zgłaszać uwagi do tej informacji. Rada jest zobowiązana ustosunkować się do tych uwag w ciągu 30 dni od dnia ich doręczenia Przewodniczącemu Rady. Każdy członek Rady może dołączyć do stanowiska Rady w tej sprawie zdanie odrębne.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności