W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Zgodnie z projektem Komisja ta ma działać przy ministrze właściwym do spraw pracy, a jej przewodniczący, zastępcy i członkowie mają zostać powołani spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Po jednym kandydacie na członka Komisji mają wskazać reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (w sumie 7 osób). Kandydatów do Komisji ma wskazać także Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (również 7 osób). Wszystkie te osoby zostaną następnie powołane do Komisji przez Premiera.

Kadencja Komisji ma trwać nie dłużej niż 18 miesięcy, a jej zadaniem będzie opracowanie projektu Kodeksu pracy oraz projektu Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Jak wynika z uzasadnienia do ww. projektu rozporządzenia prace nad kodyfikacją indywidualnego prawa pracy powinny objąć także problematykę ewentualnego włączenia do Kodeksu pracy regulacji zawartych obecnie m.in. w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawę o zwolnieniach grupowych) oraz w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Natomiast odnośnie do Kodeksu zbiorowego prawa pracy istnieje potrzeba ujednolicenia przepisów wielu ustaw kształtujących zbiorowe stosunki pracy oraz relacje między pracodawcami a przedstawicielami pracowników, w tym związkami zawodowymi.

Komisja będzie pracowała w dwóch zespołach, tj. w Zespole ds. opracowania Kodeksu pracy oraz w Zespole ds. opracowania zbiorowego prawa pracy. Po zakończeniu prac Przewodniczący Komisji przekaże te projekty Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wkrótce rozporządzenie to przyjmie Rada Ministrów. Ma ono wejść w życie 1.9.2016 r.