Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w konkursie pełnienie obowiązków dyrektora burmistrz będzie musiał powierzyć wicedyrektorowi. Sytuacja przejściowa może być utrzymana maksymalnie przez 10 miesięcy.

Prawo oświatowe zasadą czyni to, że stanowisko dyrektora szkoły publicznej obsadza się w drodze konkursu. Jak stanowi bowiem art. 63 ust. 10 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, dalej: PrOśw) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Oczywiście może się zdarzyć, że stanowisko dyrektora zostanie opróżnione zanim wyłoniony zostanie kandydat w drodze konkursu. Taką ewentualność przewidział prawodawca stanowiąc w art. 63 ust. 13 PrOśw, że do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 (powierzenie stanowiska ustalonemu kandydatowi w przypadku fiaska konkursu) organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

W opisanym przypadku okres powierzenia stanowiska dyrektorowi kończy się 31.8.2019 r., co oznacza, że aby płynnie doszło do przejęcia obowiązków przez nowego dyrektora konkurs musiałby być zorganizowany w takim czasie, by kandydat był wyłoniony jeszcze przed końcem sierpnia 2019 r. Jeśli się tak nie stanie, to zastosowanie będzie musiał znaleźć przepis art. 63 ust. 13 PrOśw, a więc burmistrz będzie musiał powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi. Skoro bowiem w szkole jest utworzone takie stanowisko i jest ono obsadzone, to organ prowadzący nie ma w takim wypadku wyboru. Dowolnemu nauczycielowi szkoły mógłby organ prowadzący powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora tylko w takiej sytuacji, gdyby nie było w szkole wicedyrektora. Jeśli powierzenie pełnienia obowiązków nastąpi od 1 września, to taka sytuacja przejściowa będzie mogła być utrzymana tylko do końca czerwca 2020 r. Do tego czasu organ prowadzący będzie musiał wyłonić już dyrektora w drodze konkursu.

Trzeba w tym miejscu zauważyć, że stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. Jeśli od 1 września br. nie będzie można powierzyć stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, to w konsekwencji nowy dyrektor nie będzie mógł objąć stanowiska na 5 lat szkolnych, konieczne będzie skrócenie tego okresu.