Powiadomienia dotyczące IOD lub jego zastępcy należy składać tylko w postaci elektronicznej

Podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych ma obowiązek zawiadomić o tym Prezesa UODO w terminie 14 dni w trybie określonym w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ta sama zasada dotyczy powiadomień o zmianie zgłaszanych danych oraz do powiadomienia o odwołaniu inspektora. Analogicznie należy postąpić – zgodnie z art. 11a tej ustawy – w przypadku powiadomień dotyczących zastępcy inspektora ochrony danych.

W dalszym ciągu zdarza się, że kierowane do UODO zawiadomienia dotyczące inspektorów ochrony danych lub zastępców inspektorów ochrony danych (związane z wyznaczeniem, odwołaniem lub zmianą danych kontaktowych IOD lub zastępcy IOD) mają nieprawidłową postać. Tymczasem jedynym prawidłowym i skutecznym sposobem powiadomienia jest przesłanie zawiadomienia w postaci elektronicznej opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania administratora. Przesłanie zgłoszenia w innej postaci, nie jest traktowane jako wywiązanie się z obowiązku określonego w art. 10 ustawy o ochronie danych osobowych.

Odpowiednie elektroniczne formularze dostępne są na portalu biznes.gov.pl lub jako pismo ogólne w systemie ePUAP (linki do wszystkich formularzy dostępne są na dole naszej strony internetowej). Skutecznie dostarczone do UODO (za pośrednictwem powyższych portali) zawiadomienia są potwierdzane zgłaszającemu Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia generowanym automatycznie przez biznes.gov.pl lub epuap.gov.pl w postaci pliku UPP.xml.

Zawiadomienia można dokonać też przez pełnomocnika. W tym celu należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP przez osobę lub osoby udzielające pełnomocnictwa.

W latach ubiegłych na wszystkie wątpliwości i pytania związane z realizacją tego obowiązku Urząd odpowiadał w zamieszczonej na stronie internetowej zakładce Inspektor Ochrony Danych w sekcji Zawiadomienia Prezesa UODO związane z IOD.

Przypominamy też, że zawiadomienie o wyznaczeniu IOD przez administratorów działających na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości również powinno nastąpić w postaci elektronicznej, o czym stanowi art. 46 ust. 9 ww. ustawy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności