W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1000 opublikowano ustawę z 14.4.2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Potwierdzanie tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do ustawy z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych. Dodano m.in. przepisy art. 29a–29d DowodyU, określające zadania organu gminy, czyli wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który:

 • potwierdza tożsamość i obywatelstwo osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie – na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych, jeżeli oso-ba ta nie posiada tych dokumentów;
 • może potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię, jeżeli osoba ta nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważne-go dokumentu paszportowego;
 • w celu potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, może dodatkowo żądać podania: nazwiska rodowego i poprzednio noszonego nazwiska, jeżeli były zmieniane, nazwisk, w tym rodowych, i imion rodziców, dat i miejsc urodzenia rodziców;
 • porównuje dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL z danymi zawartymi we wniosku o wydanie dowodu osobistego i w przedkładanej dokumentacji oraz z powyższymi danymi;
 • podejmuje działania celem usunięcia niezgodności – w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego z danymi zawartymi w rejestrach lub w przedłożonej dokumentacji;
 • we wniosku o wydanie dowodu osobistego odnotowuje sposób potwierdzenia danych;
 • może potwierdzić te dane w centralnym rejestrze danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego lub może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego – w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której ma być wydany dowód osobisty;
 • wydaje wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Ważne

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 12a ust. 1a DowodyU, czyli osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, a także od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Potwierdzanie tożsamości osoby odbierającej dowód osobisty

Dodano też przepisy art. 30a–30d DowodyU, zgodnie z którymi organ gminy potwierdza tożsamość osoby odbierającej dowód osobisty oraz osoby, która nie ukończyła 5 lat, a także osoby która ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy, na podstawie dowodu osobistego, ważnego dokumentu paszportowego lub danych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych. Ponadto, organ gminy, wydając dowód osobisty osobie ubiegającej się o jego wydanie:

 1. sprawdza, czy dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy odciski palców tej osoby są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego;
 2. zapewnia warunki pozwalające na ustalenie pozostających wyłącznie w posiadaniu tej osoby kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego;
 3. przekazuje do jej wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku.

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe sprawdzenie, czy odciski palców osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, organ gminy może wydać dowód osobisty bez tego sprawdzenia.

Ważne

W razie nieodebrania przy odbiorze dowodu osobistego kodu, organ gminy przechowuje ten kod w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

W przypadku gdy:

 • osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody i wyrazi wolę ustalenia przy odbiorze dowodu osobistego kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego, odbiór dowodu osobistego, ustalenie tych kodów oraz odbiór kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu,
 • posiadacz dowodu osobistego przy odbiorze dowodu osobistego nie ustalił kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie może tego dokonać w siedzibie organu gminy, ustalenie tych kodów w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu

– zapewnia właściwy organ gminy na zasadach określonych w art. 30c DowodyU.

Ważne

Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dowód osobisty posiadany przez osobę, której wydano nowy dowód osobisty. Organ gminy dokonuje fizycznego anulowania przedłożonego dowodu osobistego polegającego na uszkodzeniu dokumentu wraz z jego warstwą elektroniczną i zwraca anulowany dowód osobisty dotychczasowemu posiadaczowi tego dokumentu, jeżeli osoba ta wyraża wolę zachowania anulowanego dokumentu.