Potencjalność zabezpieczenia osiągnięcia dochodu wyklucza wydatek jako koszt uzyskania przychodu

Stan faktyczny 

C.” sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w zakresie produktów leczniczych oraz na eksporcie towarów do „ I.C.” – spółki-córki w Republice Uzbekistanu. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. zakwestionował rozliczenia podatkowe uznając m.in., że niezasadne było obciążenie kosztów wydatkiem poniesionym na projekt architektoniczny, który nie był związany z działalnością Spółki, nieuwzględnienie kosztów związanych z objęciem udziałów w „ I.C.” w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Dyrektor Izby Skarbowej w W., utrzymał w mocy decyzję organu I instancji, w której określono „ C.” sp. z o.o. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości ponad 156 tys. zł. Zdaniem organów podatkowych urządzenia, maszyny i surowce wniesione przez Spółkę do „ I.C.” jako pokrycie obejmowanych przez nią udziałów nie stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm., dalej jako: PDOPrU). Nie wystąpiły łącznie następujące atrybuty: wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne. Organu odwoławczy stwierdził też, że wydatek związany z pracami wykonywanymi przez Studio Projektowe stanowił zaliczkę na wynagrodzenie autora związane z udzieleniem licencji na zastosowanie projektu tylko do budowy fabryki przez „ I.C.”

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Spółki. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że aby mówić o nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa przedmiotem transakcji winny być składniki materialne i niematerialne tworzące zorganizowany kompleks przeznaczony dla realizacji zadań gospodarczych. Urządzenia i surowce wniesione do „ I.C.” jako wkład niepieniężny nie były w strukturze skarżącej wyodrębnione organizacyjnie ani finansowo. „ I.C.” na bazie nabytych przedmiotów nie przejęła również funkcji gospodarczych zbywcy, albowiem przedmiotem działania „ I.C.” była produkcja leków, a takiej działalności skarżąca nie prowadziła.

Sąd I instancji podzielił również stanowisko organów podatkowych co do braku zasadności zaliczenia przez „ C.” sp. z o.o. do kosztów uzyskania przychodu wydatku dotyczącego prac projektowych. Faktura obejmowała część zaliczki na wstępny projekt fabryki, który mógł być wykorzystany wyłącznie na potrzeby „ I.C.”. Wydatek ten nie mógł zatem stosownie do art. 15 ust. 1 PDOPrU zostać uznany za koszt uzyskania przychodu, bez względu na twierdzenia skarżącej, że dokonanie tego zakupu stanowiło "wstępny warunek" do skorzystania z opcji zawartej w umowie, na podstawie której Spółka za dodatkową zapłatą mogła nabyć prawo do wykorzystania licencji objętej zakwestionowaną fakturą do budowy budynku w dowolnym innymi niż Uzbekistan miejscu.

NSA oddalił skargę kasacyjną „ C.” sp. z o.o. NSA wskazał, że z dokumentów określających przedmiot wkładu niepieniężnego nie wynika w żaden sposób, aby aport stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu PDOPrU. Przedmiotem wkładu były jedynie surowce i materiały do produkcji farmaceutycznej, nie było wśród nich żadnych składników niematerialnych, takich jak np. patenty, licencje, know-how. NSA podzielił stanowisko WSA w Warszawie co do wydatku poniesionego na zakup projektu przeznaczonego dla „ I.C”. Pomimo tego, że skarżąca za dodatkową zapłatą mogła nabyć prawo do wykorzystania licencji objętej zakwestionowaną fakturą do budowy budynku w dowolnym innym niż Uzbekistan miejscu, to ani z ksiąg podatkowych ani z dokumentacji źródłowej „ C.” sp. z o.o. nie wynika, aby podatniczka taki wydatek poniosła. Dopiero skorzystanie z tej dodatkowej opcji przez skarżącą pozwalałoby na rozważenie możliwości zaliczenia wydatku dotyczącego prac projektowych do kosztów uzyskania przychodu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności