W praktyce administracyjnej oświadczenie lub cofnięcie oświadczenia, o którym mowa w art. 27b ust. 4 ustawy z 13.10.1995 r. ‒ Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.; dalej: PrŁow) składa się osobiście we właściwym starostwie powiatowym. Upoważniony urzędnik starostwa powiatowego, w którego zakresie kompetencji znajdują się zadania z zakresu art. 27b ust. 4 PrŁow powinien zweryfikować tożsamość osoby składającej oświadczenie lub cofnięcie oświadczenia poprzez weryfikację jej dowodu osobistego.

Po potwierdzeniu tożsamości – zgodności danych personalnych na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia z danymi na dowodzie osobistym, składający oświadczenie powinien w obecności urzędnika starostwa powiatowego dokonać czynności podpisania dokumentu, zaś ów urzędnik powinien nanieść na dokumencie krótką notkę lub pieczęć „potwierdzam własnoręczność podpisu” wraz ze swoją pieczęcią, podpisem i datą.