W OdpMedR Minister Zdrowia dodatkowo uwzględnił odpady medyczne oznaczone kodami 18 01 80* (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych) oraz 18 01 81 (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej inne niż wymienione w 18 01 80*).

Ważne
Zarówno w miejscach powstawania, jak i magazynowania odpady gromadzi się, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.

Zrezygnowano z wymogu nieprzezroczystości worków do zbierania odpadów medycznych w miejscach powstawania. Ponadto określono, że czas gromadzenia odpadów w miejscu powstawania wynosi do 72 godzin, z wyłączeniem odpadów wysoce zakaźnych, które mogą być przechowywane w miejscu powstawania nie dłużej niż 24 godziny.

Przepisy rozporządzenia rozszerzają możliwość zbierania wszystkich odpadów medycznych w miejscach powstawania dodatkowo do pojemników. Wprowadzono również dodatkowy wymóg oznakowania worków i pojemników do odpadów medycznych o datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), godzinę zamknięcia oraz nazwę wytwórcy odpadów medycznych oraz obowiązek oznakowania pojemników, stanowiących zewnętrzne opakowania, w których są przechowywane wysoce zakaźne odpady medyczne.

W OdpMedR wprowadzono również wymóg przechowywania odpadów medycznych w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu albo w stacjonarnym lub przenośnym urządzeniu chłodniczym, przeznaczonym wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych. Pomieszczenie przystosowane do przechowywania odpadów medycznych oraz przenośne urządzenie chłodnicze do magazynowania odpadów medycznych dodatkowo powinno być wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz.

W przepisach OdpMedR sprecyzowano szczegółowo wymagania dotyczące możliwości utrzymania co najmniej higieny rąk bezpośrednio po wyjściu z magazynu zakaźnych odpadów medycznych, zarówno z pomieszczenia, jak i po wykorzystaniu urządzenia chłodniczego do magazynowania tych odpadów.

Przepisy OdpMedR określają wymagania dotyczące utrzymania miejsc wstępnego magazynowania odpadów medycznych na bieżąco w czystości oraz poddawania ich odpowiednio procesom mycia i dezynfekcji, w zależności od właściwości magazynowanych odpadów medycznych. Wskazano również na obowiązek stosowania przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych lub prowadzących badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny stosowania, opracowanej przez siebie, szczegółowej procedury postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, transportu i wstępnego magazynowania odpadów medycznych wraz z instrukcją selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania.

Ważne
Obowiązuje 18-miesięczny okres dostosowawczy od dnia wejścia w życie OdpMedR.