Z dniem 22.10.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.10.2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. poz. 1858). Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.12.2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1897).

W związku z tzw. pionizacją zadań Narodowego Funduszu Zdrowia przepisy rozporządzenia określają możliwość przeprowadzenia postępowania konkursowego przez Prezesa NFZ albo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Należy zauważyć, że z postanowień rozporządzenia wynika także zniesienie obowiązku wywieszania na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ informacji o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert. Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym publikowane jest odpowiednio na stronie Centrali NFZ lub Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Rozporządzenie wprowadza także możliwość składania w toku postępowania konkursowego oświadczeń i zawiadomień w postaci elektronicznej, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.