Zmianie uległa ustawa z 24.7.2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485); dalej: PrZgrom. Dodano m.in. rozdział 3a zatytułowany: „Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie” grupujący nowododane przepisy art. 26a26e PrZgrom.

Nowe przepisy dotyczą zgromadzeń, które:

1) są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych,

2) a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych wydarzeń dla historii RP.

W przypadku takich zgromadzeń organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń . Wspomniany wniosek:

1) trzeba złożyć do wojewody nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń;

2) powinien zawierać uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji.

Uwaga!
Wojewoda wydaje decyzję w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń. W decyzji wojewoda powinien brać w szczególności pod uwagę okoliczność wcześniejszego organizowania zgromadzeń przez wnioskodawcę oraz cel cyklicznego organizowania zgromadzeń.

Jednocześnie z wydaniem decyzji wojewoda udostępnia na stronie podmiotowej w BIP informację o miejscu i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie oraz informuje o wydaniu decyzji organ gminy, na terenie której ma się odbyć zgromadzenie

cykliczne. W przypadku gdy wojewoda wyda zgodę na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w których miało się odbyć inne zgromadzenie, wówczas organ gminy, w ciągu 24 godzin od otrzymania wspomnianej informacji wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia. Jeżeli organ gminy nie wykona tego obowiązku, wojewoda wyda niezwłocznie zarządzenie zastępcze o zakazie zgromadzenia.

Wojewoda wyda decyzję o cofnięciu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń:

1) na wniosek organizatora;

2) jeżeli co najmniej dwukrotnie, w terminach określonych w terminarzu nie zostały one zorganizowane (nie dotyczy to sytuacji, gdy zgromadzenie nie mogło zostać zorganizowane z przyczyn niezależnych od organizatora).

Ponadto, na podstawie jednej decyzji o wyrażeniu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń zgromadzenia te mogą odbywać się w okresie nie dłuższym niż 3 lata od przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Nowelizacja przewiduje też przepis przejściowy. Do zgromadzeń, o których organizacji wniesiono zawiadomienia przed 2.4.2017 r. i które mają odbyć się w tym samym miejscu i czasie co zgromadzenia cykliczne, o których mowa w art. 26a PrZgrom, stosuje się przepisy art. 26b ust. 3 i 4 PrZgrom. Chodzi o sytuację, gdy wojewoda wyda zgodę na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w których miało się odbyć inne zgromadzenie. Organ gminy wydaje wówczas w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji decyzję o zakazie zgromadzenia. Jeżeli organ gminy nie wyda decyzji, wojewoda wyda niezwłocznie zarządzenie zastępcze o zakazie zgromadzenia.