Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Zmianie uległa ustawa z 24.7.2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485); dalej: PrZgrom. Dodano m.in. rozdział 3a zatytułowany: „Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie” grupujący nowododane przepisy art. 26a26e PrZgrom.

Nowe przepisy dotyczą zgromadzeń, które:

1) są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych,

2) a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych wydarzeń dla historii RP.

W przypadku takich zgromadzeń organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń . Wspomniany wniosek:

1) trzeba złożyć do wojewody nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń;

2) powinien zawierać uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji.

Uwaga!
Wojewoda wydaje decyzję w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń. W decyzji wojewoda powinien brać w szczególności pod uwagę okoliczność wcześniejszego organizowania zgromadzeń przez wnioskodawcę oraz cel cyklicznego organizowania zgromadzeń.

Jednocześnie z wydaniem decyzji wojewoda udostępnia na stronie podmiotowej w BIP informację o miejscu i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie oraz informuje o wydaniu decyzji organ gminy, na terenie której ma się odbyć zgromadzenie

cykliczne. W przypadku gdy wojewoda wyda zgodę na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w których miało się odbyć inne zgromadzenie, wówczas organ gminy, w ciągu 24 godzin od otrzymania wspomnianej informacji wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia. Jeżeli organ gminy nie wykona tego obowiązku, wojewoda wyda niezwłocznie zarządzenie zastępcze o zakazie zgromadzenia.

Wojewoda wyda decyzję o cofnięciu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń:

1) na wniosek organizatora;

2) jeżeli co najmniej dwukrotnie, w terminach określonych w terminarzu nie zostały one zorganizowane (nie dotyczy to sytuacji, gdy zgromadzenie nie mogło zostać zorganizowane z przyczyn niezależnych od organizatora).

Ponadto, na podstawie jednej decyzji o wyrażeniu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń zgromadzenia te mogą odbywać się w okresie nie dłuższym niż 3 lata od przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Nowelizacja przewiduje też przepis przejściowy. Do zgromadzeń, o których organizacji wniesiono zawiadomienia przed 2.4.2017 r. i które mają odbyć się w tym samym miejscu i czasie co zgromadzenia cykliczne, o których mowa w art. 26a PrZgrom, stosuje się przepisy art. 26b ust. 3 i 4 PrZgrom. Chodzi o sytuację, gdy wojewoda wyda zgodę na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w których miało się odbyć inne zgromadzenie. Organ gminy wydaje wówczas w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji decyzję o zakazie zgromadzenia. Jeżeli organ gminy nie wyda decyzji, wojewoda wyda niezwłocznie zarządzenie zastępcze o zakazie zgromadzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności