1. Omówienie znowelizowanych przepisów

Ustawa z 10.7.2015r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz 1269 ze zm.) dodała w ustawie z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej: PPSA) w art. 35 nowy § 5. Nowy przepis reguluje kwestie występowania przed sądem administracyjnym w charakterze pełnomocnika wskazanych w nim osób.

Wspominany przepis art. 35 § 5 ma następujące brzmienie: „W sprawach:

1) w których sąd przedstawił zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów,

2) w których sąd przedstawił pytanie prawne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

3) skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach

– pełnomocnikiem organu może być także funkcjonariusz lub pracownik jednostki organizacyjnej kierowanej przez organ nadrzędny”.

2. Komentarz do wprowadzonych zmian

Stosownie do Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 4.12.2006 r. (II SA/Gd 15/06) „Osoby niewymienione w art. 35 § 1 p.p.s.a. nie mogą występować w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ponadto wyliczenie zawarte w tym przepisie ma charakter wyczerpujący w tym sensie, że osoba niespełniająca wymagań w nim oznaczonych nie może działać jako pełnomocnik procesowy w postępowaniu przed sądem administracyjnym, choćby nawet udzielone jej zostało pełnomocnictwo do działania za mocodawcę na podstawie art. 98 k.c”. Wspomniane orzeczenie to przykład ugruntowanej w orzecznictwie sądowym tendencji rozumienia art. 35 PPSA. Sztywne sformułowanie zawarte w niniejszym przepisie nakazuje określony sposób jego wykładni, mianowicie ścisłe jego rozumienie. Oznacza to, że osoby nie objęte wprost dyspozycją normy prawnej art. 35 PPSA nie mają możliwości występowania przed sądem administracyjnym w roli pełnomocników stron .

Ważne
Rozszerzenie kategorii osób mogących być pełnomocnikami strony jest istotne biorąc pod uwagę kategoryczne rozumienie wspomnianego przepisu zgodnie z zarysowaną powyżej tendencją orzeczniczą. To pracownicy wskazanych jednostek, jako prowadzący sprawę, będą z pewnością mieli pełną wiedzę w kwestiach z nią związanych. Trafnym rozwiązaniem jest umożliwienie im prowadzenia tych spraw przed sądem administracyjnym.