Postanowienia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków a zapisy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W kontekście wskazanej problematyki na uwagę zasługują regulacje ujęte w art. 19 WodaŚciekU. Z ich treści m.in. wynika, że rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu w zakresie zgodności z przepisami WodaŚciekU i wydaje, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, opinię nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu. Rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Z kolei, ust. 5 art. 19 WodaŚciekU dotyczy niezbędnych elementów, jakie powinien określać regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Tamże m.in. postanowiono, że regulamin ten określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

  1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

  2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

  3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

  4) warunki przyłączania do sieci;

  5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

  6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;

  7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

  8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

  9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

W związku z tymi zapisami na szczególną zaś uwagę zasługuje rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 28.10.2021 r. (PN-II.4131.306.2021; źródło: https://luwwlublinie.bip.gov.pl). Organ nadzoru zakwestionował zapis regulaminu o treści: „(…) częstotliwość okresów rozliczeniowych określa Przedsiębiorstwo w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”.

Dokonując analizy prawnej ww. zapisu organ nadzoru wskazał na następujące istotne kwestie: 

  1) w orzecznictwie sądów administracyjnych wypowiedziany został pogląd, zgodnie z którym przepisy ustawy nie upoważniają uchwałodawcy do wkraczania w sferę umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwem i odbiorcą jego usług;

  2) odniesiono się do art. 6 ust. 1 WodaŚciekU, z którego wynika, że dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Natomiast obligatoryjne elementy umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zostały określone w art. 6 ust. 3 pkt 1‒6 WodaŚciekU. Finalnie podano, że stanowienie w uchwale (regulaminie) o częstotliwości okresów rozliczeniowych wkracza w materię ustawową.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy uchwalając regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie może w nim regulować kwestii, które pozostają w kompetencji stron, czyli warunków umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności