W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje CzystGmU.

I tak, w art. 4 ust. 2 ww. ustawy m.in. postanowiono, że regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, (…)

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

(…)

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

(…).

Na kanwie ww. regulacji warto odnotować najnowsze stanowisko zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 8.6.2022 r. (Nr PN.4131.266.2022, opubl. 13.6.2022 r.), w którym organ nadzoru wskazał m.in., że brak w regulaminie któregoś z wyszczególnionych ustawowo, obowiązkowych elementów, podobnie jak i zamieszczenie postanowień wykraczających poza treść przepisu upoważniającego, stanowi istotne naruszenie prawa, przy czym niewyczerpanie zakresu przedmiotowego, określonego w art. 4 ust. 2 CzystGmU, skutkuje koniecznością stwierdzenia nieważności całej uchwały. Dalej stwierdzono, że regulamin nie zawiera wszystkich, enumeratywnie wymienionych w ustawie zagadnień, a mianowicie wadliwie wypełniono dyspozycję art. 4 ust. 2 pkt 2 CzystGmU, dotyczącego rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do użytku publicznego na drogach publicznych, czy warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków. Organ nadzoru wskazał, że rada gminy nie uregulowała warunków rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych. Podano, że stwierdzenie: „miejsca publiczne takie jak drogi, (…) są wyposażone w kosze uliczne (…)” należy uznać za niewystarczające.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy musi w pełni wykonać upoważnienie ustawowe i określić w szczególności warunki rozmieszczenia pojemników do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych.

Źródło: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl.