Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy ustanawiają jako zasadę, że umowa o pracę zawierana jest na piśmie. Jeżeli pracodawca nie zachował tej formy, musi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Przepisy te oznaczają w praktyce, że pracownika można dopuścić do pracy, nawet jeśli nie ma podpisanej umowy o pracę. Przepisy Kodeksu pracy nie uzależniają ważności umowy o pracę od zachowania formy pisemnej tej umowy. W praktyce część pracodawców wykorzystuje tę furtkę, twierdząc, że zawarcie umowy o pracę może nastąpić również ustnie, jak i poprzez dopuszczenie pracownika do pracy.

W rezultacie wielu pracowników pracuje „na czarno” i nie może wyegzekwować od pracodawcy terminu podpisania pisemnej umowy o pracę.

Propozycje zmian w kodeksie

Poselski projekt zmian w Kodeksie pracy, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, nakłada na pracodawców obowiązek zawarcia umowy na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca będzie musiał przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Zgodnie z założeniami zmian omawiana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw. Nad projektem trwają obecnie prace w sejmowej Komisji ds. zmian w kodyfikacjach.

Źródło: www.sejm.gov.pl (druk sejmowy nr 2180)