Poselski projekt zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

W zakresie gospodarki nieruchomościami propozycje dotyczą rozwiązań z zakresu opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

W zakresie prawa nieruchomości zaproponowane zmiany dotyczą kolejnego przesunięcia terminu uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.). Nowym terminem za rok 2020 miałby być 30.12.2020. Dodatkowo opłata podlegałby częściowemu umorzeniu, proporcjonalnie za okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Umorzenie, o którym nie stanowiłoby pomocy de minimis.

Także opłata przekształceniowa, o której mowa w ustawie z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 139 ze zm.) za rok 2020 miałaby być wnoszona w terminie do 30.9.2020. Także ta opłata podlegałby umorzeniu, a to nie stanowiłoby pomocy publicznej.

Projekt zakłada także, że rada gminy będzie mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za rok 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie to rada gminy będzie mogła przedłużyć na 2021 r.

Projekt skierowany został do Biura Legislacyjnego oraz do Biura Analiz Sejmowych do zaopiniowania o zgodności z prawem UE.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności