Poselski projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami

W uzasadnieniu projektu Minister stwierdza, ze proponowane zmiany wynikają z potrzeby usprawnienia mechanizmów gospodarowania nieruchomościami mając na uwadze zapewnienie prawidłowej gospodarki, zachowanie szczególnej staranności oraz wzmocnienie nadzoru nad czynnościami z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (https://legislacja.gov.pl/docs//2/12338716/12724795/12724796/dokument467802.pdf).

Do najważniejszych zagadnień objętych zmianami należy wskazać następujące kwestie:

Projekt precyzuje, że nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, sprawuje wojewoda. W zakresie możliwości dokonywania darowizny nieruchomości i jej odwoływania w aktualnym stanie prawnym w przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu. Nowelizacja wprowadza zapis, w myśl którego za zgodą organu, który wyraził zgodę na dokonanie darowizny, strony mogą zmienić warunki umowy darowizny, w tym cel, na który nieruchomość została darowana.

Nowelizacja uszczegóławia zapisy o sporządzaniu planów wykorzystania zasobu Skarbu Państw oraz jst, określając na zasadzie przykładu co ma zwierać plan. Ma on zawierać m.in. zestawienie nieruchomości zasobu wraz z powierzchniami gruntu oraz powierzchnią użytkową budynków oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, sprawozdanie z realizacji obowiązującego planu wykorzystania zasobu, prognozę dotyczącą: udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu.

Zmiana dotyczy także obowiązku uzyskiwania zgody przez trwałego zarządcę na przeprowadzenie robót budowlanych. Dotychczas przepis, o którym mowa, brzmiał: „jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego”. Wnioskodawca proponuje, by po zmianie brzmiał on w następujący sposób: „jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do wykonywania robót budowlanych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego”.

Projekt skierowany został do uzgodnień.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności