Projekt dotyczy jednoznacznego określenia w przepisie przejściowym początku okresu, w którym strony umowy o zamówienie publiczne mogą prowadzić negocjacje dotyczące zmiany wynagrodzenia w razie zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy też zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Dochodzi zatem do rzadkiej praktyki dokonywania zmiany nie w macierzystej ustawie, a w przepisie przejściowym jej nowelizacji, tj. w ustawie z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1232). Dla porównania, na czym polegają proponowane zmiany (po uwzględnieniu sprawozdania komisji nadzwyczajnej zawartego w druku sejmowym nr 3466) przedstawia się je w poniższej tabeli.

Treść przepisu art. 4 ustawy z 29.8.2014 r. o zmianie ZamPublU Treść przepisu art. 4 w nowelizacji ZamPublU w projekcie poselskim
Zdanie wspólne ma brzmienie:
„– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.”
Zdanie wspólne otrzymuje brzmienie:
„– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
Brak ust. 2–4 Dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–4 w brzmieniu:
››2. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.
3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
4. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.‹‹

Obecne brzmienie przepisu, poprzez użycie zwrotu „w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów”, określa termin końcowy, w którym strona umowy może zgłosić wniosek o waloryzację wynagrodzenia z powodu zmiany jednego z wymienionych w nim przepisów. Zastosowanie przy liczeniu terminu końcowego odwołania od daty wejścia w życie nowych przepisów, może prowadzić do wykładni, iż dzień ten jest zarazem początkiem okresu, w którym strona może skorzystać ze swojego prawa. Takie zaś zastosowanie przepisu – w ocenie projektodawców – byłoby niezgodne z celem instytucji vacatio legis, tj. umożliwieniem wszystkim adresatom zapoznania się z nowymi przepisami i dostosowania się do skutków zmian.

Ponadto w ustawie z 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831) proponuje się zmianę brzmienia art. 5. Na jego mocy niezawarcie w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umowy o zamówienia publiczne, w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 3 lit. a i b, będzie uprawniać strony do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem nie wcześniejszym niż na 31.12.2015 r.