Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (dalej: KP), zawarty w druku sejmowym nr 524, przewiduje nowelizację art. 264 KP.

Obecnie z przepisu tego wynika, że:

  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę,
  • żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę,
  • żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Posłowie uznali, że przepisy te są zbyt krótkie, a ponadto nie jest uzasadnione ich zróżnicowanie – 7 albo 14 dni. W związku z tym posłowie zaproponowali, aby wszystkie powyższe terminy zostały wydłużone do 30 dni. Zmiana ta byłaby zatem bardzo korzystna dla pracowników. Projekt przewiduje, że do terminów, które rozpoczęły bieg i nie upłynęły przed dniem wejścia w życie ustawy, stosować się będzie nowe dłuższe terminy. Ustawa ma wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu 9.6.2016r. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji sejmowej.