Celem projektu jest uproszczenie procedury w zakresie podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników, małżonków rolników, działalności nierolniczej na gruntach rolnych, w szczególności na gruntach klas I‒III, przy wykorzystaniu zasobów prowadzonego gospodarstwa rolnego, poprzez zwolnienie z konieczności przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-652-2021/$file/9-020-652-2021.pdf).  

Nowelizacja w OchrGrU przede wszystkim wprowadza definicję zabudowy zagrodowej. W myśl projektu pod tym pojęciem ma się rozumieć budynki mieszkalne, budynki przeznaczone do produkcji rolniczej lub przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem zakładów przetwórstwa rolniczego, bazujących na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, oraz inne budynki i urządzenia, jeżeli tworzą zorganizowaną całość gospodarczą w ramach gospodarstwa rolnego i są położone w tej samej miejscowości lub innej miejscowości, ale położonej w bezpośrednim sąsiedztwie tej miejscowości. 

Ponadto na potrzeby OchrGrU pojęcie działalności rolniczej zostało zdefiniowane przez odesłanie do PDOFizU. W myśl zapisów projektu, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost.

Projekt przewiduje zwolnienia od obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych z tytuły wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Takie zwolnienia mają dotyczyć sytuacji, w których wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy gruntu: tylko pod jedynym z budynków objętych zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni gruntu, na którym posadowiony jest budynek, o ile działalność rolnicza pozostaje podstawową działalnością w gospodarstwie rolnym, a użytkowanie nierolnicze nie jest działalnością przemysłową. W przypadku wyłączenia gruntów z produkcji, o którym mowa w ust. 1a, nie jest wymagane przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze w trybie określonym w przepisach PlanZagospU. Osoba, która zamierza prowadzić w budynku objętym zabudową zagrodową, działalność nierolniczą, powiadamia starostę o zamiarze rozpoczęcia tej działalności, w terminie nie później niż 7 dni przed dniem planowanego jej rozpoczęcia.

Ustawa ma wejść w życie 1.1.2022 r. 

Projekt został skierowany do Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego.