Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Celem projektu jest zwolnienie z konieczności przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji w przypadku podjęcia przez rolników działalności nierolniczej. (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4EF751C5742A49AEC12587510059817B).  

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprowadza definicję zabudowy zagrodowej. Zgodnie z dodanym przepisem pod tym pojęciem rozumie się budynki mieszkalne oraz budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, jeżeli są położone na gruntach rolnych i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. W OchrGrU przyjmuje się pojęcie gospodarstwa rolnego, jakie zostało zdefiniowane na gruncie art. 55KC oraz pojęcie działalności rolniczej zgodnie z art. 2 ust. 2 PDOFizU.

Propozycja nowelizacji zakłada, że ustawodawca wprowadzi zwolnienie od obowiązku dokonania uiszczenia należności i opłat rocznych z tytuły wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Zwolnienie ma objąć przypadki, w których wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 0,05 ha lub właściciel gruntów wyłączanych z produkcji zobowiąże się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji. W tych przypadkach do wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, nie jest wymagane przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze. 

Osoba, która zamierza wykonywać w zabudowie zagrodowej działalność inną niż działalność rolnicza, powiadamia starostę właściwego ze względu na miejsce położenia tej zabudowy o zamiarze wykonywania działalności, w terminie 30 dni przed dniem planowanego jej podjęcia.

Ustawa ma wejść w życie 1.1.2022 r. 

Projekt został skierowany do senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności