Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach ma na celu zmianę przepisów regulujących kwestie zatwierdzania planu oraz uproszczonego planu urządzenia lasu. W opinii projektodawców z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące charakteru prawnego zatwierdzenia planu przez Ministra Środowiska konieczna jest zmiana procedury zatwierdzania planów urządzania lasów (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-628-2021/$file/9-020-628-2021.pdf).

Zakłada również uchylenie przepisu, zgodnie z którym właściciele lasów realizują cele i zasady gospodarki leśnej wskazane w LasU, w szczególności m.in. poprzez: kształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów; trwałe utrzymywanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania, powiększanie zasobów leśnych. 

Doprecyzowano także, że zmiana ustawowego terminu urządzania lasu jest możliwa w drodze decyzji administracyjnej organu zatwierdzającego plan urządzenia lasu.

Uściślono, że zatwierdzenie planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa następuje na podstawie decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw środowiska. W odniesieniu do uproszczonych planów urządzania lasów w innych przypadkach decyzję ma wydawać starosta. 

Zmiana planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu może być dokonana w drodze decyzji przez właściwy organ.

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

Projekt został skierowany do Biura Analiz Sejmowych, Biura Legislacyjnego do zaopiniowania o zgodności z prawem Unii Europejskiej.