Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach ma na celu zmianę przepisów regulujących kwestie zatwierdzania planu oraz uproszczonego planu urządzenia lasu. W opinii projektodawców z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące charakteru prawnego zatwierdzenia planu przez Ministra Środowiska konieczna jest zmiana procedury zatwierdzania planów urządzania lasów (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-628-2021/$file/9-020-628-2021.pdf).

Zakłada również uchylenie przepisu, zgodnie z którym właściciele lasów realizują cele i zasady gospodarki leśnej wskazane w LasU, w szczególności m.in. poprzez: kształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów; trwałe utrzymywanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania, powiększanie zasobów leśnych. 

Doprecyzowano także, że zmiana ustawowego terminu urządzania lasu jest możliwa w drodze decyzji administracyjnej organu zatwierdzającego plan urządzenia lasu.

Uściślono, że zatwierdzenie planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa następuje na podstawie decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw środowiska. W odniesieniu do uproszczonych planów urządzania lasów w innych przypadkach decyzję ma wydawać starosta. 

Zmiana planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu może być dokonana w drodze decyzji przez właściwy organ.

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

Projekt został skierowany do Biura Analiz Sejmowych, Biura Legislacyjnego do zaopiniowania o zgodności z prawem Unii Europejskiej. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności