Do pierwszego czytania w komisjach został skierowany poselski projekt zmiany ustawy o lasach. Projekt trafił do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Proponowane zmiany odnoszą się do wskazania nowych zasad gospodarowania lasami i gruntami pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych w zakresie możliwości dokonywania zamiany gruntów. Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, że lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami gospodarki leśnej, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

Celem nowelizacji jest dokonanie poszerzenia kategorii celów, które są uzasadnioną przesłanką dokonania zamiany. W ramach nowego brzmienia lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych będą mogły być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami: gospodarki leśnej albo polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza. Zamiana dokonywana będzie przez:

  • nadleśniczego – po uzyskaniu zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;
  • dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego

– przy uwzględnieniu kryterium wartości nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości

Uwarunkowanie pozostałymi celami sprawi, że zamiana dokonywana będzie przez Dyrektora Generalnego na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, przy uwzględnieniu kryterium wielkości powierzchni nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

Ważne

W dniu 18.5.2021 r. wpłynęła do Sejmu autopoprawka wnioskodawców. W myśl jej zapisów uszczegółowiono warunki zamiany i dopisano, że Lasy Państwowe mogą dokonywać zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w ich zarządzie jedynie na lasy, grunty i inne nieruchomości, na których możliwe jest prowadzenie gospodarki leśnej.

Ponadto w przypadku zamiany w związku z celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza zamiana dokonywana jest z państwowymi osobami prawnymi lub z osobami prawnymi, w których Skarb Państwa posiada akcje lub z jednostkami samorządu terytorialnego. Jeżeli w przypadku upływu 10 lat inwestycja nie zostanie zrealizowana, Lasy Państwowe mogą żądać zwrotu nieruchomości od każdoczesnego jej właściciela; zwrot nieruchomości dokonuje się przez ponowną zamianę nieruchomości będących przedmiotem zamiany albo zapłaty przez podmiot, z którym Lasy Państwowe zawarły umowę zamiany, różnicy pomiędzy wartością zamienianych nieruchomości, będących przedmiotem zamiany, jeżeli wartość nieruchomości będącej przed zamianą w zarządzie Lasów Państwowych była wyższa niż obecna wartość nieruchomości. Roszczenie podlega wpisowi do księgi wieczystej nieruchomości będącej przed zamianą w zarządzie Lasów Państwowych.

Autopoprawka została skierowana do Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego.