W myśl uzasadnienia projektu stawa ma zapewnić radykalne przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce.,koniecznej już nie tylko ze względu na postępujący kryzys klimatyczny i zobowiązania międzynarodowe zaciągnięte przez Rzeczpospolitą Polską, ale w obecnych uwarunkowaniach międzynarodowych przede wszystkim ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i samowystarczalności energetycznej Polski (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2324).

W myśl aktualnie obowiązującej zasady odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej jest równa lub większa od 10-krotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). Zasadę tą powszechnie ujmuje się jako zasadę 10H.

Zmiana obecnej InwElektrWiatrU zlikwiduję zasadę 10H, która zakazuje lokalizowania i budowania elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości elektrowni wiatrowej od najbliższych zabudowań. Proponuje się, aby o odległości pomiędzy elektrownią wiatrową a budynkami mieszkalnymi oraz obiektami chronionymi akustycznie decydowały organy gminy uwzględniając zasięg akustycznego oddziaływania elektrowni wiatrowej z zachowaniem minimalnej odległości wyznaczonej na 500 metrów. Ponadto nowelizacja zakłada m. in., że lokalizowanie nowych turbin wiatrowych będzie dokonywane tylko w oparciu o miejscowy plan uchwalany w gminie.

W przepisach intertemporalnych dokonuje się zmian w ten sposób, że:

a) studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, studia ramowe uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, uchwalone przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowują ważność;

b) plany miejscowe obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej zachowują moc;

c) przepisy nowelizacji stosuje się do postępowań, prowadzonych w stosunku do elektrowni wiatrowych w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy;

d) pozwolenia na budowę dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc.