Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

W myśl uzasadnienia projektu stawa ma zapewnić radykalne przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce.,koniecznej już nie tylko ze względu na postępujący kryzys klimatyczny i zobowiązania międzynarodowe zaciągnięte przez Rzeczpospolitą Polską, ale w obecnych uwarunkowaniach międzynarodowych przede wszystkim ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i samowystarczalności energetycznej Polski (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2324).

W myśl aktualnie obowiązującej zasady odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej jest równa lub większa od 10-krotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). Zasadę tą powszechnie ujmuje się jako zasadę 10H.

Zmiana obecnej InwElektrWiatrU zlikwiduję zasadę 10H, która zakazuje lokalizowania i budowania elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości elektrowni wiatrowej od najbliższych zabudowań. Proponuje się, aby o odległości pomiędzy elektrownią wiatrową a budynkami mieszkalnymi oraz obiektami chronionymi akustycznie decydowały organy gminy uwzględniając zasięg akustycznego oddziaływania elektrowni wiatrowej z zachowaniem minimalnej odległości wyznaczonej na 500 metrów. Ponadto nowelizacja zakłada m. in., że lokalizowanie nowych turbin wiatrowych będzie dokonywane tylko w oparciu o miejscowy plan uchwalany w gminie.

W przepisach intertemporalnych dokonuje się zmian w ten sposób, że:

a) studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, studia ramowe uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, uchwalone przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowują ważność;

b) plany miejscowe obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej zachowują moc;

c) przepisy nowelizacji stosuje się do postępowań, prowadzonych w stosunku do elektrowni wiatrowych w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy;

d) pozwolenia na budowę dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności