Zgodnie z projektem nowelizacja ma umożliwić przekazywanie akcji i udziałów przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. Zdaniem wnioskodawcy właściwym jest wyeliminowanie wątpliwości i uchylenie potencjalnych ścieżek kwestionowania dokonywania czynności w wymienionym zakresie.  (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A221251ED25E13CBC125877A003F1F9E/%24File/1677.pdf). 

Ma to mieć miejsce w przypadkach niezbędnych dla realizacji polityki gospodarczej państwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Przekazane mienie zostaje wyłączone z Zasobu Własności nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt został skierowany do pierwszego czytania w komisjach do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.