Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zakłada zmiany w przepisach ustawy z 21.8.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: GospNierU).

Z uzasadnienie projektu ustawy wynika, że proponowane zmiany są podyktowane koniecznością doprowadzenia do uregulowania spraw zwrotów związanych z roszczeniami przedwojennych właścicieli, którzy utracili własność na rzecz państwa w wyniku wywłaszczenia na mocy dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279 ze zm.; dalej: WłUżGruntWawaD) (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf /Projekty/9-020-182-2020/$file/9-020-182-2020.pdf).

Ustawa przewiduje dodanie do art. 6 GospNierU nowego rodzaju celu publicznego. Ma to być zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez podmioty dysponujące, jako właściciele lub posiadacze samoistni, publicznym zasobem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.).

Ponadto wnioskodawcy proponują by zmienić w art. 214a GospNierU fakultatywny tryb w postaci „można odmówić ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz poprzedniego właściciela gruntu w rozumieniu art. 7 ust. 1 WłUżGruntWawaD niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 7 ust. 2 tego dekretu”, na bezwzględny: „odmawia się ustanowienia prawa użytkowania wieczystego...”. W cytowanym art. 214a w pkt 4 łagodzi się kryterium odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ze względu na odbudowę lub remont, dokonany ze środków publicznych, budynków, o których mowa w art. 5 WłUżGruntWawaD, zniszczonych w latach 1939–1945 więcej niż w 66% na 50%.

Projekt reguluje także kwestie związane z określeniem wartości nieruchomości przejętej, wskazaniem daty i okoliczności przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, waloryzacją wartości nieruchomości i jej obciążeń.

Ustawa zakłada delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do określenia, w drodze rozporządzenia, standardów wyceny, uwzględniając wartość rynkową nieruchomości z dnia przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa.

Projekt został skierowany celem wydania opinii przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności