Poselski projekt o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Zaproponowane przez wnioskodawców (posłowie PSL-Kukiz15) zmiany mają odnosić się także do przepisów regulujących gospodarowanie nieruchomościami oraz uprawnień w zakresie np. podatku od nieruchomości.

W szczególności propozycje dotyczące prawa nieruchomości obejmują:

  • ustawę z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: GospNierU). Po raz kolejny zostać ma przesunięty termin uiszczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Na podstawie art. 71 ust. 4 GospNierU opłaty wnosi się do dnia 31 marca każdego roku. W oparciu o ustawę z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz 560) termin ten został wydłużony do 30.6.2020. Teraz propozycja dotyczy wskazania nowego terminu, tj. 30.9.2020 r.
  • ustawę z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.; dalej: PodLokU). Wnioskodawcy proponuję by rada gminy mgła wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 6.3.2018 r. ‒ Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.; dalej: PrPrzed), zajętych na określone rodzaje działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych lub pogorszenia płynności finansowej osób prowadzących tę działalność w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Rada gminy w uchwale, o której mowa będzie mogła zdecydować o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z podatku, w zależności od stopnia spadku obrotów gospodarczych lub stopnia pogorszenia płynności finansowej. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, będzie mógł przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30.9.2020 r., należnych od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu PrPrzed, zajętych na określone rodzaje działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych lub pogorszenia płynności finansowej osób prowadzących tę działalność w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Gminie ma przysługiwać z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów w związku z wprowadzeniem zwolnienia z podatku od nieruchomości spowodowanym negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19.

Projekt trafił do I czytania na posiedzeniu Sejmu
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności