Do Ordynacji podatkowej wprowadzone zostało nowe narzędzie: „Portal podatkowy”.
Przez portal podatkowy rozumie się system teleinformatyczny administracji podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

A zatem portal podatkowy ma służyć upowszechnieniu aktualnych i bieżących informacji podatkowych, dotyczących zmian w przepisach, obowiązujących wykładni przepisów i innych informacji o charakterze ogólnym oraz informacji przeznaczonej dla konkretnego podatnika.

Planowany zakres usług portalu podatkowego ma obejmować:
1) dostarczanie interesariuszom administracji podatkowej ogólnej, spersonalizowanej i dedykowanej, po zalogowaniu do portalu, informacji np. o stanie załatwienia określonej sprawy, o bieżącym stanie rozliczeń podatkowych;
2) usługi wstępnie wypełnionych deklaracji zeznań rocznych;
3) informacje o aktualnie obowiązujących przepisach, w tym informacje o ulgach i zwolnieniach, ich zmianach i konsekwencjach zmian;
4) dostarczanie i odbieranie dokumentów, umieszczanie informacji o charakterze ogólnym, przygotowywanie zaświadczeń itp.;
5) informacje o prawach i obowiązkach podatników;
6) instrukcje wypełniania formularzy, obliczania podatku itp. w formie prezentacji/kursów on-line;
7) aplikacje do elektronicznego wypełniania i generowania informacji, w tym deklaracji;
8) informacje o konsekwencjach związanych z nieprawidłowym lub nieterminowym spełnianiem obowiązków podatkowych;
9) kursy i prezentacje ułatwiające zrozumienie podstawowych zasad systemu podatkowego oraz jego roli w systemie finansowym państwa;
10) uświadomienie znaczenia podatku oraz roli obywatela jako dostarczyciela środków na finansowanie dóbr publicznych, w tym budowanie w świadomości społecznej istnienia zagrożeń wynikających z zachowań negatywnych;
11) narzędzia przydatne w obliczaniu podatków: tzw. kalkulatory podatkowe, odsetkowe itp.;
12) dane kontaktowe Krajowej Informacji Podatkowej;
13) usługi typu help-line;
14) usługi typu tax alert;
15) formularze feedback (umożliwiające zgłaszanie przez interesariuszy propozycji usprawnień, zmian w przepisach, sugestii co do poprawy obsługi, etc.).

Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej lub portal podatkowy będą potwierdzać, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organ podatkowy może zwrócić się do podatnika, płatnika lub inkasenta o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich sprawach podatkowych załatwianych przez ten organ. Usługi na portalu podatkowym mają być udostępniane stopniowo.

Minister Finansów ma określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje spraw, które będą mogły być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi oraz charakter tych spraw. Upoważnienie dla Ministra Finansów do wydania takiego rozporządzenia zostało zamieszczone w art. 3f § 4 OrdPU. Identyfikacja podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym następować będzie przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262) lub przez zastosowanie profilu zaufanego ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania ¬publiczne (Dz.U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.). Minister Finansów odpowiada na ¬podstawie art. 14 § 4 OrdPU za funkcjonowanie i przez administrowanie danymi podmiotów korzystających z portalu podatkowego, a więc podatników, płatników inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z portalu podatkowego.

Ponadto, w wyniku zmiany art. 14a OrdPU podatnicy będą mogli wnosić wnioski o interpretacje ogólne w formie elektronicznej. Dniem złożenia wniosku o wydanie interpretacji w formie elektronicznej będzie dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu podatkowego. Formę elektroniczną dopuszczono także do składania wniosku o interpretację indywidualną, które będą również wydawane podatnikowi w formie elektronicznej. Dotychczas była dopuszczalna tylko forma pisemna. W przypadku wydania interpretacji w formie dokumentu elektronicznego musi być ona opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W wyniku nowelizacji art. 126 OrdPU wszystkie sprawy podatkowe mogą być załatwiane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, chyba że przepisy szczególne będą stanowić inaczej. Złożenie pisma w formie elektronicznej przez portal podatkowy lub elektroniczną skrzynkę podawczą będzie oznaczało, że podatnik wyraża zgodę na doręczanie pism w formie elektronicznej. Zgoda na elektroniczne doręczanie nie będzie miała charakteru ostatecznego. Strona będzie mogła w każdej chwili zrezygnować z doręczania pism w formie elektronicznej.

Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, tzw. ePUAP, w tym:
1) zakładanie konta na ePUAP oraz
2) warunki wymiany informacji między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6.5.2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 584), które obowiązuje od 11.5.2014 r.

Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie MSWiA z 27.4.2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. Nr 93, poz. 546).