W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 2415 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 21.11.2022 r. w sprawie portalu danych.

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 34 ust. 7 OtwDanU.

ISP o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w rozumieniu OtwDanU, są udostępniane w portalu danych (art. 32 ust. 1 OtwDanU). Do udostępniania w portalu danych takich ISP (metadanych) są obowiązane podmioty zobowiązane (art. 32 ust. 2 OtwDanU). Podmioty zobowiązane to m.in. jednostki sektora finansów publicznych i inne podmioty wymienione w art. 3 OtwDanU.

Sposób przetwarzania i udostępniania informacji sektora publicznego i metadanych

ISP lub metadane w portalu są przetwarzane w sposób polegający na ich przechowywaniu, weryfikowaniu, aktualizowaniu, przekształcaniu ich struktury, udostępnianiu, pobieraniu, przeszukiwaniu, wykorzystywaniu, rozpowszechnianiu, usuwaniu lub innego rodzaju działaniach na ISP służących ich udostępnianiu, na zasadach określonych w § 3 i 4 rozporządzenia.

Tworzenie profilu dostawcy i założenie konta użytkownika portalu

Przy zakładaniu konta użytkownika portalu podaje się adres poczty elektronicznej, który staje się oznaczeniem konta użytkownika portalu, a także określa się hasło. Konto użytkownika portalu, któremu nadano takie uprawnienia zawiera:

  • nazwę dostawcy;
  • imię i nazwisko użytkownika portalu;
  • służbowy numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej użytkownika portalu.

Administrator portalu tworzy profil dostawcy zgodnie z § 5 rozporządzenia.

Zestaw elementów metadanych

Zestaw elementów metadanych wprowadzany przez dostawcę, dla zbioru danych składa się z danych wymienionych w § 6 rozporządzenia, czyli m.in. tytułu (nazwy zbioru ISP, która umożliwia jego identyfikację), słowa kluczowego (minimum jednego słowa lub wyrażenia zwięźle opisującego zbiór ISP), opisu (streszczenia lub krótkiego określenia zawartości zbioru ISP), częstotliwości aktualizacji itd.

Standardy techniczne prowadzenia portalu oraz sposób weryfikacji informacji sektora publicznego i zestawu elementów metadanych

Portal zapewnia:

  • przeszukiwanie ISP według kryterium przedmiotowego lub podmiotowego lub elementów metadanych lub według indywidualnych zestawień ISP i historii wyszukiwań;
  • przeszukiwanie ISP według kryterium przedmiotowego lub podmiotowego lub elementów metadanych portalu za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji;
  • pobieranie ISP lub metadanych portalu, z możliwością ich zbiorczego pobierania lub pobierania za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji;
  • udostępnianie, aktualizowanie i usuwanie ISP lub metadanych przez dostawcę, z możliwością zastosowania automatyzacji procesów;
  • komunikację elektroniczną z administratorem portalu lub dostawcą, w tym zgłaszanie propozycji dodania nowych ISP, uwag do udostępnionych ISP lub przykładów wykorzystywania ISP;
  • dostęp do informacji o dostawcach, obejmującej ich nazwę, dane adresowe, numer identyfikacyjny REGON, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, o ile dostawca go posiada, lub adres do doręczeń elektronicznych, o ile dostawca go posiada.
Ważne

Portal jest dostępny całodobowo, z wyjątkiem przerw serwisowych wynikających z ewentualnych awarii lub potrzeby dokonywania zmian. O przerwach serwisowych w świadczeniu usług dostępu do portalu administrator portalu informuje w portalu, a w przypadku braku takiej możliwości ‒ na stronie internetowej www.gov.pl.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź