Poradnia ekspercka

Dzięki dostępowi do poradni otrzymasz indywidualną pomoc od jednego ze 140 ekspertów w rozwiązaniu problematycznych spraw.

Konsultacje pozwalają zaoszczędzić czas i są cenną wskazówką przy podejmowaniu decyzji.

Wypełnij formularz na dole strony, odbierz testowy dostęp i skorzystaj z 1 bezpłatnej konsultacji z ekspertami Poradni.

Bezpłatny dostęp

Pełna wersja
Legalis Administracja
przez 7 dni

Indywidualna pomoc
w rozwiązaniu problematycznych kwestii od jednego ze
140 ekspertów

Odbierz 1 bezpłatną konsultację
z ekspertami Poradni

Najważniejsze korzyści poradni eksperckiej

Codzienna możliwość kontaktu
z ekspertem

Konsultacje telefoniczne odbywają się w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00. Odpowiedź pisemną na pytanie mailowe otrzymasz maksymalnie do 5 dni roboczych.

Rozwiązanie indywidualnego problemu

Możesz zadawać pytania w indywidualnej sprawie. Zyskasz wsparcie merytoryczne poprzez dedykowaną Twojej sytuacji opinię,
a nie odniesienie do podobnego rozwiązania zastosowanego u innych.

Profesjonalna odpowiedź pisemna

Porady zawierają konkretne wskazówki, jak postąpić, np. gotowe rozliczenie w sprawach wynagrodzeń lub schemat zaksięgowania zdarzeń gospodarczych. Ekspert pomoże w znalezieniu orzeczenia lub stanowiska organu, które umożliwią przygotowanie dodatkowych argumentów i zapisów w dokumentach.

Archiwum pytań

Wszystkie Twoje pytania zapisane są w archiwum. Gotową odpowiedź możesz wydrukować ze swojego konta użytkownika. Będzie ona widoczna wyłącznie dla Ciebie.

Kim są Eksperci Poradni?

Eksperci poradni to praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Przygotowując porady korzystają z komentarzy wiodących prawników, bazy prawnej i orzecznictwa Legalis Administracja. Indywidualną pomoc otrzymasz od jednego ze 140 ekspertów. Poniżej prezentujemy sylwetki wybranych ekspertów:

Urszula Winkowska-Zakrzewska

Urszula Winkowska-Zakrzewska

Prawnik, ekspert z zakresu finansów publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej) oraz obowiązków podatkowych (VAT, podatki dochodowe, podatki i opłaty lokalne).

Maciej Nałęcz

Maciej Nałęcz

Specjalista z zakresu prawa pracy, autor m.in. komentarzy do KP oraz monografii dotyczących akt osobowych, świadectwa pracy, regulaminu pracy i wynagradzania, ZFŚS, konsultant w kancelarii.

Michał Łuczak

Michał Łuczak

Radca prawny, ekspert z zakresu nieruchomości oraz prawa budowlanego. Doświadczenie zawodowe zdobywał
w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Dagmara Kafar

Dagmara Kafar

Kieruje działem procedur w firmie zajmującej się koordynacją procesów inwestycyjnych. Kierowała oddziałem wydającym decyzje administracyjne związane z warunkami zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę.

Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu.

Piotr Sitniewski

Piotr Sitniewski

Doktor nauk prawny, prezes fundacji JAWNOSC.PL, doradca strategiczny administracji publicznej z realizacji zasady jawności. Autor kilkunastu książek
z zakresu jawności, prowadzący szkolenia i doradztwo.

Patryk Kuzior

Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, autor publikacji naukowych, w tym dotyczących wielu aspektów funkcjonowania systemu oświaty. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Uhonorowany Medalem KEN za wkład
w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego.

Piotr Piskozub

Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS, trener szkoleń. Autor publikacji
z prawa cywilnego, rodzinnego oraz administracyjnego. Konsultant prawny kilkunastu OPS oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Obszary tematyczne Poradni

Finanse publiczne, księgowość i podatki

Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie z zakresu tematycznego modułu Finanse publiczne, księgowość i podatki. Konsultacja dotyczyć może:

prowadzenia spraw z zakresu finansów publicznych, księgowości, klasyfikacji, sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych, podatków (VAT, dochodowych i lokalnych) i opłat;
kontroli zarządczej (np. przeprowadzania audytów wewnętrznych, zarządzania ryzykiem).

Kadry i płace

Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie z zakresu tematycznego modułu Kadry i płace. Konsultacja dotyczyć może:

nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, prowadzenia dokumentacji kadrowej z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania pracowników samorządowych, państwowych, nauczycieli, służby zdrowia;
zagadnień związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, podatkiem dochodowym (PIT) oraz ubezpieczeniami społecznymi.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie z zakresu tematycznego modułu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Konsultacja dotyczyć może:

realizacji zadań JST związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców (m.in. gospodarki mieszkaniowej, utrzymania porządku i czystości, dróg publicznych, gospodarki wodno-ściekowej, odpadami);
ochrony środowiska i przyrody (np. opłat środowiskowych, rewitalizacji, informacji o środowisku, form ochrony przyrody, gospodarki terenami zielonymi i zadrzewieniami).

Organizacja urzędu i informacja publiczna

Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie z zakresu tematycznego modułu Postępowanie administracyjne i egzekucyjne, Ustrój i organizacja, Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze, Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne. Konsultacja dotyczyć może m.in.:

postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz przed sądami administracyjnymi;
spraw związanych z organizacją urzędu, zadań własnych czy zadań z zakresu administracji rządowej;
informacji publicznej, informacji przetworzonej, ochrony danych osobowych, RODO, ewidencji ludności oraz bezpieczeństwa publicznego.

Oświata

Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie z zakresu tematycznego modułu Oświata. Eksperci odpowiedzą na pytania związane m.in. z:

zarządzaniem publicznymi i niepublicznymi jednostkami oświaty,
zadaniami i obowiązkami organów prowadzących,
organizacją kształcenia, wychowania i opieki,
zatrudnianiem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
finansowaniem zadań oświatowych.

Pomoc społeczna, zdrowie i kultura

Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie z zakresu tematycznego modułu Pomoc społeczna, zdrowie i kultura. Konsultacja dotyczyć może m.in.:

realizacji zadań jednostki pomocy społecznej, w tym związanych z ustalaniem prawa do świadczeń (z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i podobnych, z ustawy „Za życiem”, dla uczniów), a także świadczeniem pomocy w innym zakresie (m.in. wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, realizacja polityki senioralnej, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, sprawy nieletnich, przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, Karta Dużej Rodziny);
zarządzania jednostkami pomocy społecznej;
realizacji zadań jednostek służby zdrowia i wydziałów ds. współpracy z tymi jednostkami w gminie lub powiecie (np. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnych, współpraca z NFZ, prawa pacjenta, dokumentacja medyczna, planowanie czasu pracy);
realizacji zadań instytucji kultury i sportu (np. działalność kulturalna i jej finansowanie, pozyskiwanie i rozliczanie dotacji, zlecanie zadań i współpraca z organizacjami pozarządowymi);
realizacja zadań organizacji pozarządowych.

Budownictwo

Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie z zakresu tematycznego modułu Budownictwo, architektura i urbanistyka. Eksperci odpowiedzą na pytania związane m.in. z:

kształtowaniem polityki przestrzennej,
zagospodarowaniem i zabudową zgodnie z ładem przestrzennym, walorami architektonicznymi i krajobrazowymi,
nadzorowaniem procedur budowlanych.

Gospodarka nieruchomościami

Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie z zakresu tematycznego modułu Gospodarka nieruchomościami. Eksperci odpowiedzą na pytania związane m.in. z:

wykonywaniem praw JST na nieruchomościach i ich ograniczaniem,
przekształcaniem użytkowania wieczystego w prawo własności,
bieżącym zarządzaniem nieruchomościami.

Zamówienia publiczne

Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie z zakresu tematycznego modułu Zamówienia publiczne. Konsultacja dotyczyć może:

• przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego,
• sporządzenia dokumentacji (np. SWZ, protokół postępowania),
• oceny ofert, wyboru wykonawcy i zawarcia umowy.

Jak działa Poradnia ekspercka?

Zaloguj się

Wejdź do Poradni wprost z systemu Legalis Administracja, by rozwiązać swój indywidualny problem.

Wybierz zakres tematyczny

Korzystasz z 9 obszarów tematycznych
i pomocy ponad 140 ekspertów.

Przedstaw swój problem

Telefonicznie – zadzwoń pod numer widoczny w Poradni, lub
e-mailowo – korzystając z formularza wyślij wiadomość z opisem problemu.

Profesjonalna odpowiedź

Pisemną odpowiedź otrzymasz do 5 dni roboczych. Będzie zawierać podstawę prawną i uzasadnienie. Ekspert pomoże wskazać także istotne orzeczenia lub stanowisko organu.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.