Poprawki Senatu do lipcowej nowelizacji Pzp

Jedna z istotniejszych poprawek Senatu dotyczy określenia w sposób jednoznaczny miejsca zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w przypadku udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości mniejszej od progów unijnych (nowy art. 5a). Senat chce, aby ogłoszenia znalazły się na stronie podmiotowej zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej, a nie na stronie podmiotowej Biuletynu. Wyeliminowaniu wątpliwości, które mogłyby pojawić się przy praktycznym stosowaniu służy poprawka wprowadzona do art. 26 ust. 2b Pzp. Polega ona na wpisaniu w odpowiednim miejscu, że wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia od innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uprzednio Sejm zmienił bowiem redakcję zdania pierwszego tego przepisu poprzez umiejscowienie na końcu „osób zdolnych do wykonania zamówienia”. Powodowało to brak związku między nimi a podmiotem trzecim. Tymczasem dotychczas osoby takie były traktowane jako potencjał kadrowy, ale możliwy do udostępnienia wykonawcy przez podmiot trzeci.
Senat skreślił dodawany art. 36c stwarzający zamawiającemu możliwość korzystania z przykładowych wzorów umów o zamówienie publiczne, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych podczas procedur zamówieniowych. Uznano, że nie ma on wartości normatywnej.
Kolejna poprawka dotyczy przepisu regulującego okoliczności uzasadniające zatrzymanie wadium wykonawcy (art. 46 ust. 4a). Niezbędne - w ocenie Senatu - było jednoznaczne doprecyzowanie, że zamawiający będzie zatrzymywał wadium wraz z odsetkami, w przypadku nieuzupełnienia dokumentów, jeżeli spowoduje to brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, a nie braku możliwości wybrania oferty w ogóle (co można było wnioskować z nowelizacji w wersji sejmowej). Uściślono ponadto przepis art. 142 ust. 5 dotyczący umowy zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wskazano jednoznacznie, że wpływ zmiany stawek VAT oraz zasad polegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym na koszty wykonania zamówienia jest warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia, a nie warunkiem zamieszczenia klauzuli waloryzacyjnej w umowie.
W ostatniej poprawce dokonanej w art. 4 nowelizacji przyjęto, ze w przypadku umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji Pzp na okres dłuższy niż 12 miesięcy, strona będzie mogła żądać przeprowadzenia negocjacji w celu zmiany wysokości wynagrodzenia, w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawek VAT lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym (w tym składek), a nie - jak napisano w wersji uchwalonej przez Sejm – w terminie 30 dni od wejścia w życie nowelizacji Pzp. Pozostawienie brzmienia tego przepisu bez poprawki skutkowałoby w zasadzie jego bezprzedmiotowością. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności